Terug

Zowel de Federale als de Vlaamse regering hebben een aantal financiële steunmaatregelen genomen of in het vooruitzicht gesteld om te voorkomen dat gezinnen of gezonde bedrijven omwille van de coronacrisis in betalingsproblemen komen. Wij lijsten kort deze steunmaatregelen op.

Steunmaatregelen van de Federale regering

Op 21 maart 2020 hebben de Federale regering, de Nationale Bank van België en de financiële sector een princiepsakkoord bereikt, dat uit twee pijlers bestaat: een uitstel van betaling voor bestaande kredieten en een garantieregeling voor nieuwe kredieten die in de komende 12 maanden worden afgesloten.

a) Uitstel van betaling (update 31/03/2020)

De financiële sector engageert zich om niet-financiële bedrijven, zelfstandigen KMO’s en non-profitorganisaties evenals hypothecaire kredietnemers die betalingsproblemen ondervinden als gevolg van de coronacrisis, uitstel van betaling te geven tot en met 30 september 2020, zonder aanrekening van kosten. Betalingsuitstel kan enkel worden verkregen voor nog toekomstige maandaflossingen.

Een onderneming moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

 1. De onderneming/organisatie heeft betalingsproblemen door de coronacrisis. Dit wil zeggen: de omzet of activiteit is gedaald of zal dalen; er wordt volledig of deels beroep gedaan op tijdelijke of volledige werkloosheid; of de overheid heeft - in het kader van de indijking van het coronavirus - bevolen tot sluiting van de onderneming;
 2. De onderneming/organisatie is vast gevestigd in België;
 3. De onderneming/organisatie had geen achterstal op haar lopende kredieten of bij de belastingen of sociale zekerheidsbijdragen op 1 februari 2020 of de onderneming had minder dan 30 dagen achterstal op haar lopende kredieten of bij de belastingen of sociale zekerheidsbijdragen op 29 februari 2020;
 4. De onderneming/organisatie heeft bij alle banken aan haar contractuele kredietverplichtingen voldaan gedurende de laatste 12 maanden voorafgaand aan 31 januari 2020 en doorloopt geen actieve kredietherstructurering.

Om in aanmerking te komen voor een betalingsuitstel van een hypothecair krediet, moet een particulier voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Het inkomen is gedaald of valt volledig weg door de coronacrisis (bij koppels is het voldoende dat het inkomen van één van de partners daalt of wegvalt door de coronacrisis) door:
  • tijdelijke of volledige werkloosheid;
  • ziekte ten gevolge van Covid-19;
  • sluiting van een zaak;
  • overbruggingsmaatregelen.
 • Er was op 1 februari 2020 geen betalingsachterstand op het hypothecair krediet waarvoor uitstel gevraagd wordt;
 • Het hypothecair krediet is aangegaan op de enige woning en de hoofdverblijfplaats in België van de kredietnemer(s) (op het moment dat de aanvraag tot betalingsuitstel wordt gedaan);
 • Op het moment van de aanvraag tot betalingsuitstel is het totaal roerend vermogen op zicht- en spaarrekeningen en in een beleggingsportefeuille bij de eigen of een andere bank kleiner dan 25.000 EUR. Pensioensparen wordt hier niet in meegerekend.

Het uitstel heeft betrekking op intresten en op betalingen van kapitaal voor particulieren, en enkel op betalingen van kapitaal voor ondernemingen. De intresten voor ondernemingen blijven dus verschuldigd.

Normaliter worden de intresten gedurende het betalingsuitstel achteraf verrekend voor particulieren. Indien een particulier echter maandelijks minder dan 1.700 euro netto overhoudt, dan kan hij of zij betalingsuitstel opnemen zonder dat er intresten op het betalingsuitstel verschuldigd zijn.

Aanvragen tot betalingsuitstel die tot en met 30 april 2020 worden gedaan, lopen maximaal 6 maanden tot 31 oktober 2020. Voor aanvragen die na 30 april 2020 worden gedaan, blijft de einddatum uiterlijk 31 oktober 2020.

Om een betalingsuitstel te vragen voor uw krediet, neemt u best contact op met uw lokaal bankkantoor.

b) Garantieregeling

De federale overheid zal bovendien een garantieregeling activeren voor alle nieuwe kredieten en kredietlijnen met een maximale looptijd van 12 maanden, die banken verstrekken aan levensvatbare niet-financiële bedrijven, zelfstandigen KMO’s en non-profitorganisaties die getroffen zijn door de coronacrisis.

Op datum van publicatie van deze nieuwsbrief zijn de concrete details van de garantieregeling nog steeds niet bekend.

Er wordt verwacht dat het om kredieten met een maximum bedrag van 50 miljoen euro zal gaan (daarboven moet de overheid de garantie goedkeuren). In totaal zullen zo voor 50 miljard euro waarborgen toegestaan worden.

De totale kost van het krediet zal waarschijnlijk maximaal 1,25% bedragen (excl. fee) en voor de garantie zal een eenmalige premie van 0,25% (KMO’s) of 0,50% (grote ondernemingen) aangerekend worden.

Steunmaatregelen van de Vlaamse regering

a) Uitbreiding van de waarborgregeling

Bij besluit van 13 maart 2020 van de Vlaamse regering werd de coronacrisis officieel als een crisis in de zin van artikel 6, § 3 van het Waarborgdecreet erkend. Hierdoor treedt artikel 7/1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 februari 2005 (hierna “Tweede Waarborgbesluit”) in werking.

In het Waarborgdecreet en het Tweede Waarborgbesluit was er al een waarborgregeling uitgewerkt. Onder deze bestaande regeling konden ondernemingen, die geen financiering kunnen afsluiten bij gebrek aan voldoende waarborgen, tot 75 % van hun schuld laten afdekken door de Vlaamse overheid in ruil voor een eenmalige premie (0,5% in de bestaande regeling).

De erkenning van de coronacrisis in de zin artikel 7/1 van het Tweede Waarborgbesluit houdt in dat de waarborgregeling wordt uitgebreid naar:

 • financieringsovereenkomsten die bestemd zijn voor de betaling van bestaande niet-bancaire schulden die maximaal twaalf maanden oud zijn op datum van het te verlenen krediet, zoals : RSZ- en BTW-schulden, achterstallige huur of lonen, en
 • bancaire schulden van bestaande kredietlijnen en investeringskredieten die voordien nog niet onder de waarborg werden gebracht, voor zover de bank bereid is minimum 3 maand betalingsuitstel toe te staan of de kredietlijnen te behouden.

De premie is bovendien verlaagd van 0,5 % naar 0,25%.

Om een beroep te doen op deze waarborgregeling neemt u opnieuw best contact op met uw lokaal bankkantoor.

b) Uitbreiding van de waarborgregeling

Naast de voormelde waarborgregeling bestaat er een waarborgregeling via Gigarant, dat door de Vlaamse overheid werd gelanceerd naar aanleiding van de bankencrisis. Gigarant heeft een totale waarborgcapaciteit van 1,5 miljard euro, die zij inzet om waarborgen te verlenen aan banken voor kredieten van minstens 1,5 miljoen euro aan intrinsiek gezonde ondernemingen. Om in aanmerking te kunnen komen voor deze waarborg, moet in de bestaande regeling aan de volgende voorwaarden voldaan worden:

 • de Gigarant waarborg bedraagt maximum 80% van gewaarborgde banklening;
 • Gigarant deelt pro rata in de zekerheden van de bank;
 • de financieringsovereenkomst heeft een maximale looptijd van 8 jaar;
 • de aanvrager is geen onderneming in moeilijkheden;
 • de aanvrager moet zich engageren voor een bepaalde minimale tewerkstelling.

In tijden van coronacrisis zal als referentiedatum voor de beoordeling van de voorwaarde “geen onderneming in moeilijkheden” de situatie op 31.12.2019 gelden.

Om na te gaan of u in aanmerking komt voor één van de voornoemde steunmaatregelen, kan u best zo snel mogelijk contact opnemen met uw bank. Wij volgen de actuele ontwikkelingen met betrekking tot de steunmaatregelen op de voet op en kunnen u uiteraard bijstaan voor advies.

DELEN:

Recent nieuws

De geschillenregeling website

De vennootschapsrechtelijke echtscheiding

28/06/2024 - Indien een conflict in een vennootschap zodanig groot is dat geen enkele samenwerking tussen de betrokken aandeelhouders meer mogelijk is, kan de gesc...

Lees meer
Voorlopig bewindvoerder website

De aanstelling van een voorlopig bewindvoerder of mandataris ad hoc

17/06/2024 - In een vorige editie van deze reeks stonden we kort stil bij de mogelijkheden om besluiten van een vennootschapsorgaan (het bestuursorgaan, de algemen...

Lees meer