ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Informatie website

1.1. Onze website bevat algemene informatie over ons kantoor en zijn advocaten. De informatie die u op deze website aantreft, is van algemene aard en louter informatief en kan dus niet als persoonlijk juridisch advies worden beschouwd.

1.2. DLPA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die u zou lijden door zich te baseren op informatie die op deze website te vinden is. Als u persoonlijk advies wenst, kan u contact opnemen met een advocaat die u op basis van uw persoonlijke gegevens zal adviseren.

2. Opdracht

2.1. Op elke overeenkomst met DLPA (het “Kantoor”) zijn deze algemene voorwaarden (volgens de laatste versie) en de eventuele bijzondere voorwaarden voor de opdracht (de “Opdracht”) van toepassing. De toepassing van de eventuele voorwaarden van de cliënt (de “Cliënt”) is uitgesloten.

2.2. De Opdracht wordt aanvaard en uitgevoerd door het Kantoor dat uitsluitend verantwoordelijk is voor de uitvoering ervan, zelfs indien een cliënt een opdracht – uitdrukkelijk of stilzwijgend – heeft verstrekt met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon. Het Kantoor aanvaardt de verantwoordelijkheid (en is als enige en exclusief verantwoordelijk) voor de diensten die haar advocaten (al dan niet middels een vennootschap) en aangestelden (gezamenlijk de “Personen” of “Persoon”) leveren. Niemand anders dan het Kantoor heeft of zal enige verplichting hebben ten opzichte van de Cliënt of enig ander persoon m.b.t. deze diensten en niemand anders dan het Kantoor heeft of zal dus enige aansprakelijkheid hebben voor de diensten die zij namens het Kantoor hebben geleverd. De Cliënt aanvaardt geen vordering in te stellen tegen enig ander persoon dan het Kantoor m.b.t. deze diensten. Voor zoveel als nodig doet de Cliënt hiervan onherroepelijk afstand.

3. Kosten en erelonen

3.1. Tenzij anders overeengekomen, wordt het ereloon voor de geleverde prestaties aangerekend op basis van een uurtarief van de advocaten die het dossier behandelen, waarbij rekening wordt gehouden met de aard en het belang van de zaak alsook de ervaring van de behandelende advocaat. Bij een gunstig resultaat is het Kantoor gerechtigd om een succesvergoeding in rekening te brengen.

3.2 Naast het ereloon rekent het Kantoor een forfaitair kostenpercentage van 10 % op het ereloon aan ter vergoeding van de werkingskosten van het Kantoor (met in totaal een minimum van 75 € per dossier). Volgende kosten zijn hierin onder meer begrepen: de aanleg, het bijhouden en archiveren van het dossier, de administratieve verwerking van documenten en briefwisseling, telefonie, prints en kopieën, verzendingskosten van briefwisseling, etc.

De (eventuele) verplaatsingskosten die noodzakelijk zijn voor de behandeling van het dossier worden apart aangerekend aan 0,60 EUR / km.

Gerechtskosten en kosten die wij (eventueel) voorschieten aan derden in het kader van de behandeling van het dossier worden steeds afzonderlijk (tegen kostprijs) doorgerekend. Het kan onder meer gaan om griffiekosten, deurwaarderskosten, kost voor het neerleggen van conclusies en stukkenbundels, opzoekingen in databanken, vertaalkosten, speciale verzendkosten (koerier), reiskosten, etc.

3.3 Alle in rekening gebrachte kosten en erelonen worden verhoogd met het toepasselijke BTW-tarief.

3.4. Het Kantoor kan bij aanvang of gedurende de loop van de zaak een provisiestaat sturen aan de Cliënt met het verzoek een voorschot te vereffenen dat naderhand verrekend wordt.
Op met de cliënt af te spreken tijdstippen, en in elk geval bij afsluiting van het dossier bezorgt het Kantoor aan de cliënt een afrekening met detail van de aangerekende kantoor- en gerechtskosten, de geleverde prestaties en het aangerekende ereloon.

4. Afspraken inzake betaling

4.1. Provisie- en ereloonstaten van het Kantoor zijn betaalbaar binnen acht dagen. Bij laattijdige betaling is van rechtswege rente verschuldigd vanaf de vervaldag. Indien toepasselijk, geldt de rentevoet vastgesteld conform de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. In alle andere aangelegenheden geldt de wettelijke rentevoet.

4.2. Bij betalingsachterstal heeft het Kantoor het recht de (verdere) uitvoering van de Opdracht zonder voorafgaande ingebrekestelling te schorsen, ook als de wanbetaling een andere contractuele relatie met de Cliënt betreft. Bij niet betaling van een gedeelte of het geheel van een staat op de voorziene vervaldag, wordt het saldo van alle andere, zelfs niet vervallen staten, van rechtswege en onmiddellijk opeisbaar.

5. Derdengelden

5.1. Het Kantoor stort alle bedragen die zij op haar derdenrekening ontvangt door aan de Cliënt. Het Kantoor mag op de bedragen die zij ontvangt voor rekening van de Cliënt de sommen inhouden tot vereffening van openstaande staten, in voorkomend geval na kennisgeving aan de Cliënt.

5.2. In geen geval is het Kantoor aansprakelijk ten opzichte van de Cliënt in geval de financiële instelling waar de derdenrekening wordt aangehouden failliet gaat, nalatig is of (rechts)handelingen stelt die een nadelige invloed kunnen hebben ten aanzien van de Cliënt.

6. Beroep op derden

Het Kantoor mag voor de uitvoering van de Opdracht beroep doen op derden en zal bij de selectie van deze derden de nodige zorgvuldigheid aan de dag leggen. Het Kantoor is niet aansprakelijk voor enig handelen of nalaten van derden.

7. Aansprakelijkheid

7.1. Indien het Kantoor aansprakelijk wordt gesteld voor een begane fout in de uitvoering van een Opdracht zal de verschuldigde schadevergoeding – zowel contractueel als extracontractueel – beperkt zijn tot de reëel geleden rechtstreekse schade waarvan het bewijs door de cliënt wordt aangetoond, met een maximum gelijk aan het door aansprakelijkheidsverzekering van het Kantoor gewaarborgde bedrag voor het betrokken schadegeval. Indien een schadegeval niet onder de dekking valt van deze aansprakelijkheidsverzekering, is het bedrag van de verschuldigde schadevergoeding beperkt tot driemaal het door de cliënt betaalde ereloon voor de desbetreffende opdracht. In geen geval is het Kantoor aansprakelijk voor onrechtstreekse schade of gevolgschade, waaronder begrepen schade geleden door derden.

7.2. Indien het Kantoor wordt aangesproken ten gevolge van een fout of nalatigheid van het Kantoor en derden (met inbegrip van de Cliënt), zal het Kantoor ten hoogste aansprakelijk zijn voor de Schade die rechtstreeks is veroorzaakt door de fout of nalatigheid van het Kantoor zonder hoofdelijk of in solidum gehouden te zijn met die derden.

7.3. Het Kantoor is niet aansprakelijk voor vertragingen of gebreken in de uitvoering van de Opdracht indien dit te wijten is aan omstandigheden buiten haar wil of controle, met inbegrip van handelingen of nalatigheden ten gevolge van het falen van de samenwerking met de Cliënt of andere partijen, elektronische panne of interruptie van communicatiemiddelen niet aan haar te wijten, stakingen, of in het algemeen elke situatie die niet kon worden voorzien of vermeden bij aanvang van de Opdracht.

7.4. Elke vordering ten overstaan van het Kantoor moet op straffe van verval onverwijld in rechte worden ingesteld. Elke aanspraak ten aanzien van het Kantoor vervalt in elk geval indien niet binnen het jaar nadat de omstandigheid die aanleiding geeft of kan geven tot aansprakelijkheid ontdekt wordt, of redelijkerwijs kon ontdekt worden, de vordering in rechte is ingesteld.

7.5. Onverminderd kortere termijnen ingevolge de wet of deze voorwaarden, verjaren in elk geval alle vorderingen tegen het Kantoor twee jaar na het einde van de betrokken Opdracht.

7.6. De Cliënt zal het Kantoor en de Personen vrijwaren tegen alle aanspraken van derden in verband met, of voortvloeiend uit, de Opdracht.

7.7. Voormelde regeling geldt niet in geval van bedrog – tenzij bedrog gepleegd door de aangestelden van het Kantoor – en geldt voorzover en in de mate naar Belgisch recht of de deontologische verplichtingen mogelijk.

8. Beëindiging van de samenwerking

De Cliënt en het Kantoor – deze laatste rekening houdend met de deontologische verplichtingen terzake – kunnen op elk ogenblik de overeenkomst beëindigen door de andere partij hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen.

9. Algemeen

9.1. De nietigheid of niet-uitvoerbaarheid van één of meer (deel)bepalingen van deze voorwaarden heeft geen gevolgen op de geldigheid of uitvoerbaarheid van de andere (deel)bepalingen ervan die onverminderd van kracht blijven. De ongeldige of niet-uitvoerbare (deel)bepalingen zullen vervangen worden door geldige en uitvoerbare (deel)bepalingen die het nauwst aanleunen bij de oorspronkelijke bedoeling.

9.2. Alle (resultaten van de) werkzaamheden in het kader van de Opdracht blijven te allen tijde exclusief eigendom van het Kantoor en mogen door de Cliënt niet aan derden worden overgemaakt. In elk geval zullen derden zich daarop niet mogen beroepen noch enige aanspraken kunnen laten gelden ten aanzien van het Kantoor.

9.3. De Cliënt-rechtspersoon zal de bepalingen van deze voorwaarden tegenwerpelijk maken aan zijn bestuurders, zaakvoerders, aandeelhouders, personeel, tussenpersonen, onderaannemers en overige medewerkers zodat zij evenzeer hierdoor gebonden zijn.

9.4. De Nederlandstalige tekst van deze voorwaarden primeert op eventuele vertalingen.

9.5. Onverminderd hetgeen bepaald is in artikel 2.2. hierboven, gelden (de bepalingen van) deze algemene voorwaarden niet alleen ten aanzien van – en in voorkomend geval ten gunste van – het Kantoor doch evenzeer ten aanzien van – en in voorkomend geval ten gunste van – elke Persoon.

Elk advies dat door het Kantoor gegeven wordt, dient enkel en alleen voor gebruik van de Cliënt en wordt enkel gegeven in het kader van de zaak waarvoor het gegeven is. Een advies van het Kantoor mag niet gebruikt worden door of meegedeeld worden aan derden.

9.6. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere Opdracht die het Kantoor aanvaardt, inclusief eventuele vervolgopdrachten en nieuwe opdrachten.

10. Toepasselijk recht – Bevoegde rechtbank

Alle overeenkomsten met het Kantoor worden beheerst door het Belgisch recht. Enkel de rechtbanken van het arrondissement Kortrijk zijn bevoegd.