Terug

BELANG VAN EEN GELDIG CONCURRENTIEVERBOD

In een eerdere nieuwsbrief hebben wij u bericht over het belang van een concurrentieverbod, bijvoorbeeld in een overeenkomst tot overdracht van aandelen of van een handelszaak, een zelfstandige samenwerkingsovereenkomst, een distributie- of een arbeidsovereenkomst.

Afgezien van specifieke wettelijke bepalingen, is een concurrentieverbod in het algemeen slechts geldig wanneer het gaat om een redelijke beperking van de vrije concurrentie op het vlak van de duur, de activiteiten en het territorium.

Tot voor kort werd aangenomen dat, indien het concurrentieverbod een te vergaande beperking oplegde van de vrijheid om te concurreren, de rechter geen andere keuze had dan het verbod volledig nietig te verklaren. Met als ongewenst gevolg dat partijen helemaal niet meer waren gebonden door enig concurrentieverbod.

VERNIEUWENDE RECHTSPRAAK VAN HET HOF VAN CASSATIE

In twee recente arresten van 23 januari 2015 en 25 juni 2015 heeft het Hof van Cassatie geoordeeld dat een concurrentieverbod dat niet aan de wettelijke vereisten voldoet tóch gedeeltelijk overeind kan blijven binnen bepaalde door de rechter vast te stellen grenzen en op voorwaarde dat het beantwoordt aan de bedoeling van de partijen.

Om de gemeenschappelijke bedoeling van de partijen te bewijzen, is het aan te raden om steeds een zogenaamd deelbaarheidsbeding of matigingsbeding in te lassen in de overeenkomst. Op die manier leggen partijen al op voorhand vast dat zij het concurrentie-verbod dat de toelaatbare grenzen zou overschrijden, niettemin zullen aanvaarden binnen de grenzen van de toelaatbare beperking.

GEVOLG: VERPLICHTING TOT MATIGING DOOR DE RECHTER

Het grote voordeel is dat partijen in geval van betwisting voortaan gebonden zullen blijven door het concurrentieverbod, weliswaar binnen de aanvaardbare grenzen. Zo nodig zal de rechter vaststellen wat aanvaardbaar is, rekening houdend met de concrete omstandigheden van de zaak.

Dit impliceert anderzijds wel dat er minder rechtszekerheid is: in geval van betwisting bent u in zekere mate overgeleverd aan de feitelijke beoordeling door de rechter, zodat de concrete uitkomst van een procedure moeilijk voorspelbaar is.

Het loont dus nog steeds de moeite om u eerst verzekerd te weten van een goed geformuleerd geldig concurrentiebeding, dan achteraf afhankelijk te zijn van een beoordeling door de rechter die de grenzen zal vastleggen waarbinnen het concurrentieverbod kan worden afgedwongen.

Als vuistregels kunnen daarbij volgende richtlijnen worden gehanteerd:

  • het territorium waarbinnen het concurrentieverbod geldt, moet afgelijnd worden in functie van het activiteitenveld of het verkoopsgebied van de onderneming die door het beding beschermd wil worden;
  • de contractueel verboden concurrerende activiteiten dienen precies omschreven te worden, afgestemd op hetgeen reële schade kan toebrengen aan de onderneming die zich beschermd wil zien;
  • de duur van het concurrentieverbod dient in een redelijke verhouding te staan tot de periode waarbinnen diegene aan wie het verbod wordt opgelegd, schade kan toebrengen aan de onderneming die hij verlaat, gelet op de specifieke kennis en know how die hij heeft opgedaan tijdens de samenwerking.

Daarnaast moet altijd worden nagegaan of er geen specifieke wettelijke regels toepasselijk zijn op het contract waarin een concurrentiebeding wordt opgenomen. Dit is op vandaag alleszins het geval voor alle arbeidsovereenkomsten en het agentuurcontract.

DELEN:

Recent nieuws

Nietigheid website

Nietigheid van besluiten in een vennootschap

14/06/2024 - De raad van bestuur/bestuursorgaan en de algemene vergadering zijn essentiële organen voor de werking van een vennootschap. Hoe deze organen hun beslu...

Lees meer
Informatierechten website

De informatierechten van de aandeelhouder en bestuurder

07/06/2024 - Aandeelhouders en bestuurders van vennootschappen hebben het recht om geïnformeerd te worden omtrent de gang van zaken binnen de vennootschap. Dit spr...

Lees meer