Terug

Op 1 juli 2022 werd in het Belgisch Staatsblad de wet van 28 april 2022 houdende boek 1 “Algemene Bepalingen” van het Burgerlijk Wetboek gepubliceerd.

In deze wet werd bepaald dat voortaan “werkdagen” alle andere dagen dan wettelijke feestdagen, zaterdagen en zondagen zouden zijn. Aldus zouden zaterdagen, door de inwerkingtreding van artikel 1.7 van het (nieuw) Burgerlijk Wetboek, vanaf 1 januari 2023 niet meer als “werkdagen” beschouwd worden.

Aangezien de “zaterdag” binnen het sociaal recht (= het arbeidsrecht en de verschillende taken van de sociale zekerheid en sociale bijstand) evenwel als een “werkdag” werd beschouwd, zorgde de invoering van deze wet onmiddellijk voor heel wat commotie binnen het sociaalrechtelijk landschap.

Zo opperden de sociale partners dat deze nieuwe bepaling van het (nieuw) Burgerlijk Wetboek heel wat gevolgen zou hebben voor het arbeidsrecht, gelet op het feit dat in heel wat arbeidsrechtelijke regels de na te leven termijnen in werkdagen zijn uitgedrukt, zoals onder meer:

  • de na te leven termijn bij betekening van een ontslag met een opzeggingstermijn per aangetekende brief;
  • de na te leven termijnen ingeval van een ontslag om dringende reden;
  • de na te leven termijnen voor het overhandigen van een ziekteattest ingeval van ziekte;
  • ….

Daarop bevroeg de Minister van Werk de sociale partners binnen de Nationale Arbeidsraad (NAR) om zich uit te spreken over de notie “werkdag”.

In zijn advies was de NAR van oordeel dat het huidige systeem, waarin een zaterdag als werkdag wordt beschouwd, geïntegreerd is in de praktijk en dat een dergelijke wijziging voor veel problemen en onduidelijkheden zou zorgen op het terrein. De NAR besloot in dit advies dat een behoud van het huidige systeem essentieel was om, wat het “sociaal recht” betreft, rechtszekerheid en voorzienbaarheid op het terrein te kunnen garanderen.

Derhalve werd de wetgever verzocht om het artikel 1.7 van boek I van het (nieuw) Burgerlijk Wetboek te neutraliseren, zodanig dat de huidige praktijk voor het arbeidsrecht, de sociale zekerheid en de sociale bijstand kon gehandhaafd blijven.

In navolging van dit advies van de NAR werd vervolgens een wetsvoorstel “houdende neutralisatie van artikel 1.7 van Boek I van het burgerlijk Wetboek” ingediend voor wat betreft het arbeidsrecht, de sociale zekerheid en de sociale bijstand.

Op 22 december 2022 besloot de wetgever, net voor het kerstreces, om de sociale partners een vroegtijdig “kerstgeschenk” uit te delen door de aanneming van dit wetsvoorstel.

Zaterdagen blijven dus – althans wat het “sociaal recht “ betreft – werkdagen, ook in 2023…

Heeft u vragen omtrent deze regelgeving? Aarzel dan niet om contact op te nemen met Bram Delbecke of Matthias Dhaene.

DELEN:

Recent nieuws

Flitscontroles februari website

Flitscontroles sociale inspectiediensten: transportsector

01/02/2023 - Bent u als ondernemer actief in de transportsector? Een gewaarschuwd ondernemer is er 2 waard want in de maand februari ligt de focus van de sociale i...

Lees meer
Sancties website

Eerste hulp bij wanprestaties: de belangrijkste nieuwigheden onder de mogelijke sancties

31/01/2023 - Vroeg of laat wordt u mogelijk geconfronteerd met een medecontractant die zijn verbintenissen niet nakomt. Of misschien werd u zelf al een contractuel...

Lees meer

Deze website maakt gebruik van cookies.

Wijzig je hier je cookie voorkeur.

PrivacyverklaringDeze site maakt gebruikt van cookies zoals beschreven staat in onze privacyverklaring. Hier kan je de cookies wijzigen of alle cookies aanvaarden door op OK te klikken