Terug

Sinds medio 2017 bundelt de Codex over het Welzijn op het Werk alle voorschriften inzake de veiligheid en gezondheid van werknemers die in de loop der jaren ter uitvoering van de Welzijnswet werden genomen (m.u.v. het KB Tijdelijke of Mobiele Bouwplaatsen van 25 januari 2001).

Boek VI van de Codex over het Welzijn op het Werk bevat de voorschriften inzake werkzaamheden waarbij werknemers desgevallend kunnen worden blootgesteld aan chemische en kankerverwekkende agentia.Zo lijst Titel 3 “Asbest” van Boek VI alle voorschriften en verplichtingen van ondernemingen op in geval werknemers aan de gevaren van asbest worden blootgesteld.

Het gaat daarbij onder meer om de verplichting voor werkgevers om:

 • een asbestinventaris op te stellen;
 • beheersprogramma’s uit te werken;
 • risicoanalyses, luchtmetingen en asbestmeldingen uit te voeren;
 • asbestregisters op de arbeidsplaats bij te houden;
 • een passende opleiding aan werknemers te voorzien;
 • algemene technische preventiemaatregelen te (laten) nemen om de gevolgen van asbestblootstelling zoveel als mogelijk te beperken;
 • specifieke technische preventiemaatregelen te (laten) nemen (vb: werkplan) bij herstel- of onderhoudswerkzaamheden waarbij wordt verwacht dat bepaalde grenswaarden kunnen worden overschreden;
 • specifieke technische preventiemaatregelen te (laten) nemen bij sloop- en verwijderingswerken van asbest of asbesthoudend materiaal, dit volgens welbepaalde technieken;

Kortom, een resem voorschriften die concreet moeten worden in acht genomen om (1) de blootstelling aan asbest te vermijden en (2) de gevolgen van een eventuele blootstelling zoveel als mogelijk te beperken.

Zeer recent heeft het Koninklijk Besluit (KB) van 12 februari 2023 tot wijziging van titel 3 betreffende asbest van boek VI van de Codex over het Welzijn op het Werk, diverse aanpassingen aan deze voorschriften aangebracht. Dit KB is op 9 maart 2023 in werking getreden.

Door dit KB worden diverse bestaande bepalingen over de asbestinventaris, metingen, werkplannen en asbestverwijdering verduidelijkt en/of aangevuld. Zo gaat het KB dieper in op de actualisering van de asbestinventaris en de handelswijze bij het ontdekken van niet-geïnventariseerd asbesthoudend materiaal:

 • de asbestinventaris moet jaarlijks geactualiseerd en/of uitgebreid worden (daarbij moeten de preventieadviseur arbeidsveiligheid en de preventieadviseur-arbeidsarts elk schriftelijk advies verlenen over de actualisering of uitbreiding van de inventaris);
 • de werkgever die bij een opdrachtgever de aanwezigheid van mogelijk asbesthoudend materiaal vaststelt dat niet in de asbestinventaris van zijn opdrachtgever is vermeld, moet dit onmiddellijk aan zijn opdrachtgever melden;
 • de werkgever die de aanwezigheid van mogelijk asbesthoudend materiaal heeft vastgesteld tijdens de uitvoering van zijn werkzaamheden bij zijn opdrachtgever, dient zijn werkzaamheden stil te leggen in alle zones waar mogelijk niet geïnventariseerd asbesthoudend materiaal kan voorkomen, alsook in alle mogelijk gecontamineerde zones;
 • het is de werkgever, die de aanwezigheid van mogelijk asbesthoudend materiaal heeft vastgesteld tijdens de uitvoering van zijn werkzaamheden bij zijn opdrachtgever, verboden zijn werkzaamheden te hervatten tot dit mogelijk asbesthoudend materiaal is geanalyseerd en de asbestinventaris en het beheersprogramma op dit punt zijn bijgewerkt.

Verder wordt bij het uitvoeren van metingen de algemene vereiste van het opstellen van een monsternemingsstrategie benadrukt. In geval van metingen rond en in een hermetische zone wordt voortaan expliciet vermeld dat een laboratorium aangesteld wordt door de werkgever-opdrachtgever.

Ook wordt verduidelijkt dat wanneer er tijdens de uitvoering van werken met asbest afgeweken wordt van het voorafgaandelijk opgesteld werkplan, deze afwijkingen moeten gemotiveerd worden.

Ten slotte voert het nieuwe KB nog enkele bepalingen in voor asbestverwijderingswerken aan bijzondere constructies waar de opstelling van een hermetische zone niet mogelijk is.

Aangezien het nieuwe KB reeds in werking is getreden en werd verankerd in titel 3 van Boek VI van de Codex over het Welzijn op het Werk, dient elke onderneming die werken met asbest uitvoert er strikt op toe te zien dat haar ‘asbestbeleid’ in lijn ligt met de nieuwe / gewijzigde voorschriften.

De volledige tekst van het KB kan u hier raadplegen.

Heeft u vragen omtrent de gewijzigde regelgeving inzake asbest? Aarzel dan niet om contact op te nemen met Bram Delbecke of Matthias Dhaene.

DELEN:

Recent nieuws

Reeks vennootschapsconflicten 399 x 314 px

Eerste hulp bij conflicten in een vennootschap

17/04/2024 - Goede afspraken maken goede vrienden, en toch is het mogelijk dat er in een vennootschap wrevel ontstaat. Een (beginnend) conflict betekent evenwel ni...

Lees meer
Sociaal Strafwetboek

Verhoging sanctieniveau 3 en 4 Sociaal Strafwetboek

29/03/2024 - Op 26 maart 2024 heeft de regering een wetsontwerp ingediend tot aanvulling en wijziging van het Sociaal Strafwetboek en verscheidene bepalingen van...

Lees meer