Terug

Het moratorium, waarmee de regering ondernemingen de voorbije twee coronagolven beschermde tegen een gedwongen faillissement, heeft een einde genomen op 31 januari 2021. Dit moratorium werd ingevoerd om de verwachte golf aan faillissementen te vermijden. De maatregel was evenwel geen onverdeeld succes, gezien ze als ongewenst neveneffect had dat een groot aantal ‘zombiebedrijven’ kunstmatig in leven werden gehouden. Ter compensatie van de afschaffing van dit moratorium, heeft de wetgever de toegang tot de gerechtelijke reorganisatie versoepeld. De gerechtelijke reorganisatie laat ondernemingen waarvan de continuïteit bedreigd is toe om onder bepaalde voorwaarden haar betalingen tijdelijk op te schorten. De wetgever hoopt met deze wetswijziging alvast ondernemingen een beter aangepast wettelijk kader te bieden om deze moeilijke periode te overbruggen.

Op 26 maart 2021 werd de wet van 21 maart tot wijziging van boek XX van het Wetboek Economisch Recht gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De volgende drie hervormingen springen in het oog:

1. Verlaging van de toegangsdrempel tot gerechtelijke reorganisatie

Ondernemingen die tijdelijk beschermd willen worden tegen hun schuldeisers moeten een lange lijst aan documenten overmaken aan de rechtbank. Bepaalde documenten moeten worden opgemaakt door een erkend cijferberoeper. Dit betekent niet alleen heel wat papierwerk, maar ook extra kosten, en dat terwijl de onderneming nauwelijks nog het hoofd boven water kan houden.

Voorheen was de aanvraagprocedure bijzonder formalistisch. Als één document ontbrak, kon de vraag om bescherming onontvankelijk worden verklaard. Deze regel wordt thans aangepast en vervangen door een meer pragmatische aanpak. De sanctie van onontvankelijkheid is niet meer van toepassing wanneer sommige stukken ontbreken bij het neerleggen van het verzoek. De ontbrekende stukken kunnen in een latere fase nog worden bijgevoegd, en in bepaalde gevallen is het zelfs mogelijk dat de onderneming wordt vrijgesteld van het bijbrengen van bepaalde stukken.

2. Het voorbereidend akkoord (“pre-pack insolvency”)

Daarnaast wordt een nieuwe mogelijkheid voorzien voor de beschermingzoekende onderneming om, voorafgaand aan een formeel verzoek, eerst in alle stilte met behulp van een gerechtsmandataris een akkoord te zoeken met een meerderheid van haar schuldeisers. Het doel van deze procedure is de facto om de slaagkansen van een formele gerechtelijke reorganisatie te onderzoeken.

De gerechtsmandataris zal de schuldenaar onder meer bijstaan in het voeren van onderhandelingen met één of meerdere schuldeisers. Die gerechtsmandataris kan ook een verzoek bij de rechtbank neerleggen om voorwaarden en/of termijnen voor de betaling van bepaalde schulden op te leggen, zoals een opschorting van betaling. De duur van deze voorwaarden en/of termijnen mag evenwel niet langer zijn dan vier maanden.

Indien de tussenkomst van de gerechtsmandataris tot een minnelijk akkoord leidt, of een reorganisatieplan waarvan de aanvaarding door de meerderheid van de schuldeisers aannemelijk is, kan de formele insolventieprocedure nadien vrij snel worden doorlopen.

Het grote voordeel van deze (voorafgaande) procedure is dat deze in tegenstelling tot de formele insolventieprocedure niet in het Belgisch Staatsblad wordt gepubliceerd. De keerzijde is dat de onderneming in deze ‘voorafgaande fase’ nog geen automatische bescherming geniet tegen haar schuldeisers.

3. Fiscale vrijstelling voor waardeverminderingen en voorzieningen

Indien schuldeisers een deel van hun schuldvordering kwijtschelden genieten zij van een fiscale vrijstelling op de waardeverminderingen en voorzieningen, gedurende de belastbare tijdperken tot de volledige tenuitvoerlegging van het plan of van het minnelijk akkoord of tot het sluiten van de procedure gerechtelijke reorganisatie.

De eerste en tweede hiervoor uiteengezette hervorming treedt in principe reeds buiten werking op 30 juni 2021, maar zal meer dan waarschijnlijk worden verlengd.

Hopelijk zullen deze hervormingen bijdragen tot het behoud van gezonde ondernemingen, die tijdelijk ziekteverschijnselen vertonen ten gevolge van het coronavirus.

Update: de geldingsduur werd verlengd tot 31 december 2022.

DELEN:

Recent nieuws

Newsflash

De oprichting van een gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en bescherming op het werk: binnenkort eenvoudiger voor kleine groepen van werkgevers

07/05/2024 - Op 2 mei 2024 werd een koninklijk besluit (KB) tot wijziging van de codex over het welzijn op het werk gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Het KB...

Lees meer
Voorkomen van conflicten in vennootschappen website

Voorkomen van conflicten in vennootschappen

02/05/2024 - Goede afspraken maken goede vrienden Hét instrument bij uitstek in het kader van het voorkomen van conflicten in vennootschappen is de aandeelhouderso...

Lees meer