Terug

Expertises:

Op 24 januari 2023 hebben de sociale partners in de Nationale Arbeidsraad (NAR) een akkoord bereikt over de verplichte toekenning van een fietsvergoeding voor alle werknemers uit de private sector.

Hoewel de fietsvergoeding op vandaag reeds in heel wat sectoren of op ondernemingsniveau is ingeburgerd, voorziet de nieuwe CAO nr. 164 in een ‘veralgemening’ van de fietsvergoeding in de private sector vanaf 1 mei 2023. De verplichte (intersectorale) fietsvergoeding kadert volgens de sociale partners in de algemene bevordering van het gebruik van de fiets voor het woon-werkverkeer en de bevordering van de gezondheid van de werknemers.

Op wie is de fietsvergoeding van toepassing?

De CAO nr. 164 voorziet in een aanvullende regeling. De CAO nr. 164 doet geen afbreuk aan de bestaande CAO’s op sectoraal of ondernemingsniveau.

Sectoren en ondernemingen waarin in het verleden een CAO werd gesloten omtrent de toekenning van een fietsvergoeding voor het woon-werkverkeer van de betrokken werknemers, blijven dus gebonden door de bepalingen van hun sectorale of ondernemings-CAO. De nieuwe (aanvullende) regeling is op hen dus niet van toepassing. Dit betekent concreet dat zowel alle toekenningsvoorwaarden als het bedrag van de fietsvergoeding (zelfs indien dit lager is) in de bestaande CAO’s van toepassing blijven.

Werkgevers die daarentegen louter vrijwillig via de individuele arbeidsovereenkomsten of het arbeidsreglement aan hun werknemers een fietsvergoeding toekennen, vallen wél onder de nieuwe CAO nr. 164.

Wat verstaat de CAO nr. 164 onder “fiets”?

Voor de toepassing van de CAO nr. 164 wordt onder “fiets” verstaan: een rijwiel, een gemotoriseerd rijwiel of een speed pedelec, zoals gedefinieerd in het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer, met dien verstande dat de gemotoriseerde rijwielen en de speed pedelecs enkel in aanmerking komen wanneer ze elektrisch worden aangedreven.

Welke verplaatsingen worden gevat door de fietsvergoeding?

De fietsvergoeding wordt toegekend aan werknemers die regelmatig verplaatsingen per fiets verrichten tussen hun woonplaats en hun plaats van tewerkstelling.

In de commentaar bij de CAO nr. 164 stellen de sociale partners dat wanneer de werknemer zich ten minstens één keer per week met de fiets van zijn woonplaats naar het werk begeeft, dit wordt beschouwd als een “regelmatige” verplaatsing. Hetzelfde geldt volgens de sociale partners voor werknemers die in de zomer met de fiets naar het werk komen.

Hoeveel bedraagt de fietsvergoeding?

Voor het jaar 2023 bedraagt de fietsvergoeding 0,27 EUR per met de fiets afgelegde kilometer. De toekenning van de vergoeding wordt echter wel geplafonneerd op een afstand van maximaal 20 kilometer per enkel traject, hetzij een maximale afstand van 40 kilometer per dag.

Het bedrag van de fietsvergoeding zal jaarlijks worden geïndexeerd en stijgt automatisch mee met de maximale sociale en fiscale vrijstelling.

Wat moeten werkgever en werknemer ondernemen met oog op de fietsvergoeding?

Om het bedrag van de tegemoetkoming van de werkgever te bepalen, dienen werknemers een verklaring op erewoord in te vullen en te ondertekenen waarin zij het aantal kilometers vermelden dat zij met de fiets afleggen tussen hun woonplaats en de plaats van tewerkstelling, evenals het betrokken aantal dagen in die maand.

De frequentie van de verklaring en de modaliteiten voor de controle van de in die verklaring vermelde gegevens moeten door de werkgever worden vastgesteld.

Wanneer treedt de CAO nr. 164 in werking?

Zoals reeds hoger aangegeven treedt de CAO in werking op 1 mei 2023 (Dag van de Arbeid). Klik hier om de CAO te raadplegen.

Heeft u vragen over de fietsvergoeding? Contacteer dan zeker onze HR-experten Bram Delbecke en Matthias Dhaene.

DELEN:

Recent nieuws

Aansprakelijkheid onderaannemer illegale tewerkstelling hr advocaat kortrijk website

Verhoogde zorgvuldigheidsplicht inzake de ketenaansprakelijkheid

04/12/2023 - Reeds in april 2023 stelde de Vlaams Minister van Werk een nieuw decreet voor dat een einde moet maken aan illegale tewerkstelling bij buitenlandse on...

Lees meer
Flitscontroles december vleessector sociale inspectie HR advocaat kortrijk website

Flitscontroles sociale inspectiediensten: vleessector

30/11/2023 - Bent u als ondernemer actief in de vleessector? Een gewaarschuwd ondernemer is er 2 waard want in de maand december ligt de focus van de sociale inspe...

Lees meer