Terug

Laatste update: 26.03.2024

Voor ondernemingen is het algemeen gekend dat zij in hun relaties met consumenten het consumentenrecht nauwgezet moeten naleven. De wetgever wenst de consument immers een bijzondere bescherming te verlenen. Er werd dan ook recent een nieuw boek XIX toegevoegd aan het Wetboek Economisch Recht dat regels bevat over de schulden van de consument.

In deze nieuwsbrief geven wij u een overzicht van een aantal belangrijke wijzigingen waarmee uw onderneming vanaf 1 september 2023 rekening zal moeten houden bij de invordering van onbetaalde facturen ten aanzien van consumenten.

Eerste kosteloze herinnering

Elke invordering moet worden aangevat met een “eerste kosteloze herinnering”. Dit houdt in dat na de vervaldatum van de factuur een betalingsherinnering moet worden uitgestuurd naar de consument waarbij geen bijkomende kosten (schadebeding of “administratiekosten”) kunnen worden aangerekend. Bij het verzenden van deze kosteloze herinnering moet een aanvullende betalingstermijn van 14 dagen worden verleend aan de consument. Deze termijn gaat in op de derde werkdag na verzending van de herinnering per brief en op de eerste kalenderdag na verzending van de herinnering langs elektronische weg (vb. per e-mail).

Heeft de consument nog steeds niet betaald na afloop van deze aanvullende betalingstermijn? Dan kan u het forfaitair schadebeding toepassen en bijkomende kosten aan de consument aanrekenen.

Wat nalatigheidsinteresten betreft, kan u beslissen om de interesten reeds te laten lopen tijdens de aanvullende betalingstermijn van 14 dagen en dit vanaf de eerste kalenderdag die volgt op de dag waarop u de herinnering heeft verzonden, op voorwaarde evenwel dat uw onderneming een KMO is. Zo niet, dan kunnen de nalatigheidsinteresten pas ingevorderd worden na verloop van de betalingstermijn van 14 dagen.

Beperking van het schadebeding

Er wordt een plafond geplaatst op het bedrag van het schadebeding. Het maximale bedrag is afhankelijk van het door de consument verschuldigd saldo:

Tabel Maarten

Voor een schuld van 95 euro kan dus maximaal 20 euro aan de consument worden aangerekend. Voor een schuld van 345 euro kan dan weer maximaal 49,5 euro worden aangerekend. Voor een schuld van 1.500 euro kan ten slotte maximaal 115 euro worden aangerekend.

Indien het schadebeding in uw algemene voorwaarden toch in een hogere vergoeding voorziet, wordt het voor niet geschreven gehouden en zal het dus niet kunnen worden afgedwongen. Indien er geen geldig schadebeding in uw algemene voorwaarden is opgenomen, dan kan u eenvoudigweg geen forfaitaire vergoeding vorderen.

Nalatigheidsinteresten niet té hoog

De wetgever voorziet verder in een maximumpercentage voor de nalatigheidsinterest. Deze mag niet hoger zijn dan de interestvoet zoals beschreven in de Wet Betalingsachterstand Handelstransacties (zoals ook frequent toegepast in b2b-relaties). Deze interestvoet bedraagt op 26 maart 2024 12,5%.

Nieuwe regels binnenkort van toepassing

Deze nieuwe regels zijn van toepassing op nieuwe overeenkomsten die worden afgesloten vanaf 1 september 2023. Vanaf 1 december 2023 zullen deze regels ook van toepassing zijn op nieuwe betalingsachterstanden van consumenten op basis van reeds bestaande overeenkomsten. Het tijdig aanpassen van uw algemene voorwaarden is dus de boodschap.

Wenst u een revisie van uw algemene voorwaarden in het licht van het nieuwe boek XIX WER? Aarzel niet om Emily Van Damme of Maarten Windels te contacteren.

DELEN:

Recent nieuws

De geschillenregeling website

De vennootschapsrechtelijke echtscheiding

28/06/2024 - Indien een conflict in een vennootschap zodanig groot is dat geen enkele samenwerking tussen de betrokken aandeelhouders meer mogelijk is, kan de gesc...

Lees meer
Voorlopig bewindvoerder website

De aanstelling van een voorlopig bewindvoerder of mandataris ad hoc

17/06/2024 - In een vorige editie van deze reeks stonden we kort stil bij de mogelijkheden om besluiten van een vennootschapsorgaan (het bestuursorgaan, de algemen...

Lees meer