Terug

In de nieuwsbrief van 30 april 2018 informeerden wij u reeds over de verplichte verzekering van de tienjarige aansprakelijkheid in de bouw.

Sinds 1 juli 2018 moeten op grond van de ‘Wet Peeters-Borsus’ niet enkel architecten, maar ook aannemers en studiebureaus die actief zijn in de woningbouw zich verplicht verzekeren voor hun tienjarige aansprakelijkheid. Het betreft de aansprakelijkheid in de zin van artikel 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek, evenwel beperkt tot de soliditeit, de stabiliteit en de waterdichtheid van de gesloten ruwbouw van woningen.

(Lees hier de nieuwsbrief van 30 april 2018)

Wet Peeters II

Op 1 juli 2019 is er een nieuwe wet in werking getreden ter reparatie en aanvulling van de Wet ‘Peeters-Borsus’.

Deze wet, gekend onder de naam ‘Peeters-Ducarme’ (of Peeters II), voert naast een aantal aanpassingen aan de eerste wet de wettelijke verplichting in voor de architecten en alle intellectuele dienstverleners in de bouwsector om hun beroepsaansprakelijkheid te verzekeren, die net niet de tienjarige aansprakelijkheid betreft zoals bedoeld in de artikelen 1792 en 2270 BW.

Architecten en alle intellectuele dienstverleners

De wet is van toepassing op architecten, landmeters, veiligheidscoördinatoren en alle andere dienstverleners in de bouwsector die hoofdzakelijk immateriële prestaties (= intellectuele arbeid) verrichten. Denk aan studiebureaus, ingenieurs, interieurarchitecten, tuin- en landschapsarchitecten, enz.

Alle gebouwen

De verplichte beroepsaansprakelijkheidsverzekering geldt voor alle onroerende werken. Het toepassingsgebied is dus niet beperkt tot woningbouw en staat los van de vergunningsplicht. Voor eenvoudigweg alle gebouwen (woningen, kantoren, loodsen, …), maar ook voor wegen en bruggen, dient de beroepsaansprakelijkheid te zijn verzekerd.

Fouten die niet de stabiliteit raken

Deze verplichte verzekering behoort de beroepsaansprakelijkheid te dekken die zich voordoet zowel tijdens de concept- als de bouwfase, evenals na aanvaarding van de werken, voor zover het niet gaat over problemen van stabiliteit of soliditeit.

Het doel van deze wet is de bouwheer zekerheid te bieden dat hij vergoed zal worden als er fouten gemaakt zijn in de analyses van bijvoorbeeld studiebureaus, landmeters of energiedeskundigen. De bouwheer zal voortaan zijn schade vergoed zien door de verplichte beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de dienstverlener, als er problemen zouden opduiken als gevolg van de verkeerde adviezen van de intellectuele dienstverleners. Het betreft in de eerste plaats de lichte verborgen gebreken. Concreet zal de verzekeraar de schade moeten vereffenen door vergissingen in opmeting door de landmeter, onjuistheden in het energieprestatiecertificaat of in het ontwerp van het studiebureau betreffende de verwarming, de ventilatie of airconditioning. Om fraude te vermijden, worden overschrijdingen van het budget of fouten in de kostenberekening uitgesloten van de verzekering.

Minimale dekking

De wet legt een aantal bedragen vast die minimaal gedekt dienen te worden. Per schadegeval dient de verzekering in een dekking te voorzien van ten minste:

  • 1 500 000 euro voor schade die voortvloeit uit lichamelijk letsel
  • 500 000 euro voor alle materiële en immateriële schade en
  • 10 000 euro voor voorwerpen die door de bouwheer werden toevertrouwd aan de verzekerde.

Alweer geen stroomlijning in de verzekeringsplicht

De Wet Peeters I en de Wet Peeters II worden in één adem genoemd, maar hebben juridisch een volkomen verschillend toepassingsgebied.

Voor de aansprakelijkheid van de architect zijn hierdoor zelfs twee systemen in het leven geroepen, enerzijds voor de tienjarige aansprakelijkheid, anderzijds voor de beroepsaansprakelijkheid, wat een struikelblok is voor de initieel door de wetgever vooropgestelde globale polis voor alle deelnemers aan het bouwproces, die consumentvriendelijk zou moeten zijn.

Met de verplichte verzekeringen interfereren nog de ABR-polis, de polis BA Onderneming van de aannemer, … Enkel wie goed vertrouwd is met de materie, zal nog het bos door de bomen zien.

DELEN:

Recent nieuws

Reeks vennootschapsconflicten 399 x 314 px

Eerste hulp bij conflicten in een vennootschap

17/04/2024 - Goede afspraken maken goede vrienden, en toch is het mogelijk dat er in een vennootschap wrevel ontstaat. Een (beginnend) conflict betekent evenwel ni...

Lees meer
Sociaal Strafwetboek

Verhoging sanctieniveau 3 en 4 Sociaal Strafwetboek

29/03/2024 - Op 26 maart 2024 heeft de regering een wetsontwerp ingediend tot aanvulling en wijziging van het Sociaal Strafwetboek en verscheidene bepalingen van...

Lees meer