Terug

Nadat eerder de regelgeving rond woninghuur is geregionaliseerd, zijn intussen ook Vlaamse regels rond pacht van toepassing. Sinds 1 november 2023 is immers het Vlaams Pachtdecreet in werking getreden.

Een pachtovereenkomst is een specifiek soort huurstelsel voor landbouwgronden. Het gaat om het toekennen van een gebruiksrecht op een onroerend goed voor hoofdzakelijk gebruik in het landbouwbedrijf van de pachter.

Wij focussen hierna op enkele behouden principes en enkele opvallende nieuwigheden in vergelijking met de vroegere federale pachtwetgeving uit 1969:

  • Vroeger was wettelijk bepaald dat een pachtovereenkomst een schriftelijke overeenkomst moest zijn, maar in de praktijk werden pachtovereenkomsten vaak mondeling afgesloten en was er geen sanctie voorzien. Voortaan kan een pachter of verpachter een schriftelijke overeenkomst voor de rechter afdwingen. Die overeenkomst moet een aantal verplichte vermeldingen en een plaatsbeschrijving bevatten.
  • De duurtijd van de pacht blijft bepaald op minstens 9 jaar. Ook wordt een pachtovereenkomst zonder opzegging nog steeds verlengd voor opeenvolgende periodes van 9 jaar.
  • Het pachtdecreet voorziet twee nieuwe opzegmogelijkheden. De pachtovereenkomst kan meer bepaald worden opgezegd als de pachter de wettelijke pensioenleeftijd heeft bereikt en in bijzondere gevallen voor bebossing en natuurrealisatie. Nieuw is ook dat de verpachter de pacht kan opzeggen om het pachtgoed pachtvrij te verkopen. Dit kan ten vroegste na 18 jaar en moet schriftelijk als mogelijkheid in de pachtovereenkomst worden voorzien.
  • Het voorkooprecht van de pachter blijft bestaan. De pachter kan zijn voorkooprecht ook nog steeds overdragen, maar daarbij is één nuancering te maken. De pachter kan zijn voorkooprecht niet overdragen als de kandidaat-koper die door de verpachter wordt voorgedragen verklaart dat (i) de pachter onder dezelfde voorwaarden mag blijven pachten en (ii) hij het pachtgoed niet zelf zal opeisen gedurende minstens 18 jaar.
  • De pachtprijs blijft geplafonneerd op het niet-geïndexeerd kadastraal inkomen van het verpachte goed vermenigvuldigd met de pachtprijzencoëfficiënt.
  • Het decreet probeert ook transparantie te vergroten. Zo moet het overlijden van de verpachter verplicht gemeld worden aan de pachter. Verder zal ook aan de verpachters duidelijkheid moeten worden verschaffen wie zijn onroerend goed effectief bewerkt, bijvoorbeeld via onderpacht.

Deze nieuwe regelgeving is van toepassing op zowel overeenkomsten die worden gesloten vanaf 1 november 2023 als op bestaande pachtovereenkomsten.

Vragen over pacht? Neem dan gerust contact om met Séverine Vermeire, Aurora Hoet of Astrid Maertens.

DELEN:

Recent nieuws

De geschillenregeling website

De vennootschapsrechtelijke echtscheiding

28/06/2024 - Indien een conflict in een vennootschap zodanig groot is dat geen enkele samenwerking tussen de betrokken aandeelhouders meer mogelijk is, kan de gesc...

Lees meer
Voorlopig bewindvoerder website

De aanstelling van een voorlopig bewindvoerder of mandataris ad hoc

17/06/2024 - In een vorige editie van deze reeks stonden we kort stil bij de mogelijkheden om besluiten van een vennootschapsorgaan (het bestuursorgaan, de algemen...

Lees meer