Terug

Het Hof van Cassatie versoepelde recent de principes inzake de buitengerechtelijke vervanging van de aannemer. Dit betreft de situatie waarbij een bouwheer eenzijdig beslist om de werken te laten uitvoeren door een derde indien de aannemer zijn contractuele verplichtingen niet nakomt.

In de rechtspraak wordt reeds geruime tijd aanvaard dat dergelijke vervanging mogelijk is zonder een voorafgaandelijke rechterlijke machtiging. Gelet op de ingrijpende aard van deze handelswijze worden hier evenwel strikte voorwaarden aan gekoppeld. Zo moet er sprake zijn van een flagrante wanprestatie in hoofde van de aannemer, moet de aannemer voorafgaand in gebreke worden gesteld en moeten tegensprekelijke vaststellingen worden gedaan omtrent de stand van de werken en de gebreken. Tot voor kort was hierbij eveneens het bestaan van een hoogdringendheid vereist.

In een recent arrest van 18 juni 2020 vereist het Hof van Cassatie geen hoogdringendheid meer maar wel dat er sprake is van “uitzonderlijke omstandigheden”. De hoogdringendheid van een vervanging kan volgens het Hof wel een indicatie zijn van het bestaan van de vereiste uitzonderlijke omstandigheden.

Ook met betrekking tot de sanctie voor een onjuiste vervanging stelde het Hof zich soepeler op. Het Hof oordeelde dat de bouwheer in het geval van een onrechtmatige vervanging de kosten van de vervanging niet kan verhalen op de aannemer maar wel recht heeft op een vergoeding van de geleden schade die het gevolg is van de wanprestatie in hoofde van de aannemer.

Lees het volledige arrest hier.

Ondanks de recente versoepelingen blijft het van groot belang om als bouwheer advies in te winnen alvorens een derde aannemer onder de arm te nemen. Voor meer informatie hieromtrent kan u terecht bij Piet Lombaerts en Louise Van Rentergem.

DELEN:

Recent nieuws

Nietigheid website

Nietigheid van besluiten in een vennootschap

14/06/2024 - De raad van bestuur/bestuursorgaan en de algemene vergadering zijn essentiële organen voor de werking van een vennootschap. Hoe deze organen hun beslu...

Lees meer
Informatierechten website

De informatierechten van de aandeelhouder en bestuurder

07/06/2024 - Aandeelhouders en bestuurders van vennootschappen hebben het recht om geïnformeerd te worden omtrent de gang van zaken binnen de vennootschap. Dit spr...

Lees meer