Terug

Expertises:

Eind maart 2021 werd door het federaal parlement een wet goedgekeurd die een recht op klein verlet (oftewel vaccinatieverlof) toekent aan werknemers die zich tijdens hun werkuren laten vaccineren tegen het coronavirus.

Op vrijdag 9 april 2021 is deze wet in werking getreden.

De krachtlijnen:

Voor wie?

De wet geldt voor alle werknemers en werkgevers verbonden door een arbeidsovereenkomst. Ook jobstudenten, uitzendkrachten, werknemers die telewerk verrichten en contractueel personeel van de publieke sector vallen onder het toepassingsgebied van de wet.

Wat houdt het klein verlet voor vaccinatie in?

Het recht op klein verlet houdt in dat de werknemer het recht heeft om zonder loonverlies van het werk afwezig te zijn wanneer hij zich tijdens de werkuren laat vaccineren tegen het coronavirus.

Het recht op klein verlet geldt niet wanneer de werknemer zich laat vaccineren buiten de werkuren.

Wat is de duur van het klein verlet?

Als een werknemer zich laat vaccineren tijdens de werkuren, heeft hij tijdens zijn afwezigheid recht op klein verlet voor de tijd die nodig is om zich te laten vaccineren. Dit omvat zowel de tijd die wordt doorgebracht in het vaccinatiecentrum, als de tijd die nodig is om zich te verplaatsen naar en van het vaccinatiecentrum.

De werknemer krijgt dus geen volledige dag verlof om zich te laten vaccineren.

Wat moet de werknemer t.a.v. de werkgever doen indien hij zich binnenkort laat vaccineren?

Indien de werknemer zich laat vaccineren tijdens zijn werkuren, dient hij de werkgever op voorhand te verwittigen van zijn afwezigheid. De werknemer dient dit zo spoedig mogelijk te doen, nl. van zodra het tijdstip of tijdsslot van de vaccinatie aan hem bekend is.

Daarbij moet de werknemer het recht op klein verlet gebruiken voor het doel waarvoor het is toegestaan, nl. zich laten vaccineren tegen het coronavirus. Indien de werknemer het recht op klein verlet voor een ander doel gebruikt, kan de werkgever hem het loon ontzeggen voor de uren van ongerechtvaardigde afwezigheid.

Wat met werknemers die op een reservelijst voor vaccinatie (QVAX) staan?

Ook werknemers die op de reservelijst van een vaccinatiecentrum staan en plots melding krijgen dat ze zullen gevaccineerd worden, kunnen beroep doen op het klein verlet. Ook binnen deze context komt het aan de werknemer toe om de werkgever hiervan onmiddellijk te verwittigen.

Wat als de werknemer ziek wordt vlak na zijn vaccinatie?

Het recht op klein verlet beslaat louter de vaccinatie zelf. Ingeval de werknemer ziek wordt ten gevolge van zijn vaccinatie, gelden de gewone regels van arbeidsongeschiktheid en gewaarborgd loon.

Kan de werkgever aan de werknemer vragen het bewijs van de geplande vaccinatie voor te leggen?

Dit kan. De wet stelt dat de werknemer op verzoek van de werkgever moet bewijzen dat hij zijn recht op klein verlet heeft aangewend om zich te laten vaccineren. De voorlegging van de bevestiging van de afspraak om op een bepaald tijdstip aanwezig te zijn met oog op vaccinatie, geldt als voldoende bewijs. Indien de afspraakbevestiging deze gegevens niet vermeldt, dient de werknemer de uitnodiging tot vaccinatie aan de werkgever voor te leggen.

Wat met de privacy van de werknemer?

Ter bescherming van de privacy van de werknemer, is het de werkgever verboden om de informatie die de werknemer hem heeft bezorgd, te registreren. Aldus mag de werkgever niet de reden van het klein verlet vermelden, noch op enige wijze registreren dat de werknemer mogelijks met gezondheidsproblemen kampt.

De informatie die de werkgever van de werknemer verkrijgt mag enkel gebruikt worden met oog op de organisatie van het werk en het verzorgen van een correcte loonadministratie.

DELEN:

Recent nieuws

Aansprakelijkheid onderaannemer illegale tewerkstelling hr advocaat kortrijk website

Verhoogde zorgvuldigheidsplicht inzake de ketenaansprakelijkheid

04/12/2023 - Reeds in april 2023 stelde de Vlaams Minister van Werk een nieuw decreet voor dat een einde moet maken aan illegale tewerkstelling bij buitenlandse on...

Lees meer
Flitscontroles december vleessector sociale inspectie HR advocaat kortrijk website

Flitscontroles sociale inspectiediensten: vleessector

30/11/2023 - Bent u als ondernemer actief in de vleessector? Een gewaarschuwd ondernemer is er 2 waard want in de maand december ligt de focus van de sociale inspe...

Lees meer