Terug

Als een verschuldigd bedrag te laat wordt betaald, bv. een vervallen factuur of een veroordeling tot betaling van een geldsom, dan dekt een interest de schade veroorzaakt door de laattijdige betaling.

Is contractueel een bepaalde rentevoet afgesproken, dan is die van toepassing. Is dat niet het geval, dan speelt de wettelijke rentevoet.

Daarbij kan een onderscheid worden gemaakt tussen de ‘gewone’ wettelijke rente en de ‘wettelijke rente bij handelstransacties’. Die laatste is van toepassing op transacties tussen ondernemingen of tussen ondernemingen en overheidsinstanties m.b.t. de verkoop van goederen, diensten of werken.

Beide rentevoeten worden periodiek vastgesteld door de FOD Financiën. De laatste 5 jaar schommelde de wettelijke rente tussen 2,00% en 1,50%. De rente van toepassing in handelstransacties ligt al enkele jaren vast op 8,00%.

De FOD Financiën heeft de nieuwe rentevoeten die van toepassing zijn vanaf 1 januari 2023 bekend gemaakt. Vanaf 1 januari 2023 bedraagt de ‘gewone’ wettelijke rente 5,25% en de ‘wettelijke rente bij handelstransacties’ 10,50%.

Het gaat dus om een grote stijging van de rentevoeten die tot vorig jaar golden. De verhoging zal de impact van laattijdige betalingen vergroten. Het wordt dus belangrijker om vervaldata goed in de gaten te houden en in het kader van een goed debiteurenbeheer uw schuldenaren snel in gebreke te stellen. De interest ingevolge laattijdige betaling loopt immers in principe pas vanaf u uw debiteur aanmaant tot betalen. Contractueel kan evenwel worden afgesproken dat de rente onmiddellijk vanaf de vervaldag (“van rechtswege”) zonder vereiste van voorafgaande ingebrekestelling in rekening wordt gebracht. Bij handelstransacties is dit laatste het principe.

Contacteer ons gerust bij eventuele vragen over de toepassing van de wettelijke rente of over hoe u best de rente bij wanbetaling contractueel bepaalt.

DELEN:

Recent nieuws

De geschillenregeling website

De vennootschapsrechtelijke echtscheiding

28/06/2024 - Indien een conflict in een vennootschap zodanig groot is dat geen enkele samenwerking tussen de betrokken aandeelhouders meer mogelijk is, kan de gesc...

Lees meer
Voorlopig bewindvoerder website

De aanstelling van een voorlopig bewindvoerder of mandataris ad hoc

17/06/2024 - In een vorige editie van deze reeks stonden we kort stil bij de mogelijkheden om besluiten van een vennootschapsorgaan (het bestuursorgaan, de algemen...

Lees meer