Terug

Als een verschuldigd bedrag te laat wordt betaald, bv. een vervallen factuur of een veroordeling tot betaling van een geldsom, dan dekt een interest de schade veroorzaakt door de laattijdige betaling.

Is contractueel een bepaalde rentevoet afgesproken, dan is die van toepassing. Is dat niet het geval, dan speelt de wettelijke rentevoet.

Daarbij kan een onderscheid worden gemaakt tussen de ‘gewone’ wettelijke rente en de ‘wettelijke rente bij handelstransacties’. Die laatste is van toepassing op transacties tussen ondernemingen of tussen ondernemingen en overheidsinstanties m.b.t. de verkoop van goederen, diensten of werken.

Beide rentevoeten worden periodiek vastgesteld door de FOD Financiën. De laatste 5 jaar schommelde de wettelijke rente tussen 2,00% en 1,50%. De rente van toepassing in handelstransacties ligt al enkele jaren vast op 8,00%.

De FOD Financiën heeft de nieuwe rentevoeten die van toepassing zijn vanaf 1 januari 2023 bekend gemaakt. Vanaf 1 januari 2023 bedraagt de ‘gewone’ wettelijke rente 5,25% en de ‘wettelijke rente bij handelstransacties’ 10,50%.

Het gaat dus om een grote stijging van de rentevoeten die tot vorig jaar golden. De verhoging zal de impact van laattijdige betalingen vergroten. Het wordt dus belangrijker om vervaldata goed in de gaten te houden en in het kader van een goed debiteurenbeheer uw schuldenaren snel in gebreke te stellen. De interest ingevolge laattijdige betaling loopt immers in principe pas vanaf u uw debiteur aanmaant tot betalen. Contractueel kan evenwel worden afgesproken dat de rente onmiddellijk vanaf de vervaldag (“van rechtswege”) zonder vereiste van voorafgaande ingebrekestelling in rekening wordt gebracht. Bij handelstransacties is dit laatste het principe.

Contacteer ons gerust bij eventuele vragen over de toepassing van de wettelijke rente of over hoe u best de rente bij wanbetaling contractueel bepaalt.

DELEN:

Recent nieuws

Flitscontroles december vleessector sociale inspectie HR advocaat kortrijk website

Flitscontroles sociale inspectiediensten: vleessector

30/11/2023 - Bent u als ondernemer actief in de vleessector? Een gewaarschuwd ondernemer is er 2 waard want in de maand december ligt de focus van de sociale inspe...

Lees meer
Wijzigingen opzeggingstermijnen HR arbeidsrecht ontslag advocaat kortrijk Linkedin

Belangrijke wijzigingen inzake opzeggingstermijnen sinds 28 oktober 2023

06/11/2023 - Met de Wet van 20 maart 2023 tot wijziging van de Wet Eenheidsstatuut zijn op 28 oktober 2023 twee belangrijke wetswijzigingen in werking getreden met...

Lees meer