Terug

In de private sector is er – in tegenstelling tot de publieke sector – geen wettelijke regeling die het in het algemeen mogelijk maakt voor ondernemingen om tijdens de uitvoering van een overeenkomst de afgesproken prijzen te verhogen ingevolge een prijsstijging van materialen of grondstoffen.

Indien u dus zelf geen contractuele afspraken heeft gemaakt omtrent prijsstijgingen van materialen, is het in principe niet mogelijk om uw prijzen zomaar te verhogen tijdens de uitvoering van de overeenkomst. Het spreekt voor zich dat u zich in dat geval in een uiterst precaire situatie bevindt, zeker als uw leverancier, op grond van zijn contractvoorwaarden, wel in staat zou zijn om prijsstijgingen aan u door te rekenen.

U kan hierop anticiperen door het voorzien van een contractuele clausule in uw algemene voorwaarden of contract, op basis waarvan het u als aannemer of verkoper is toegelaten een prijsherziening door te voeren. Hierbij is het wel van belang dat u duidelijk specifieert op welke manier u de prijzen zal herzien en omwille van welke reden (bijvoorbeeld wegens een stijging van de prijzen van grondstoffen). Ook gelden er andere regels ten aanzien van consumenten (B2C) dan ten aanzien van ondernemingen (B2B).

Als u zelf te maken krijgt met een vraag tot prijsherziening, moet alleszins worden nagegaan of de aannemer of leverancier daarop wel aanspraak kan maken.

Twijfelt u of u over de nodige contractuele garanties beschikt? Zijn uw contractuele bepalingen wel juridisch afdwingbaar? Wordt u geconfronteerd met een aannemer of leverancier die prijsstijgingen aan u wil doorrekenen? Wij bekijken uw algemene contractvoorwaarden en helpen u bij de moeilijkheden die u tijdens de uitvoering van de overeenkomst ondervindt.

DELEN:

Recent nieuws

Nietigheid website

Nietigheid van besluiten in een vennootschap

14/06/2024 - De raad van bestuur/bestuursorgaan en de algemene vergadering zijn essentiële organen voor de werking van een vennootschap. Hoe deze organen hun beslu...

Lees meer
Informatierechten website

De informatierechten van de aandeelhouder en bestuurder

07/06/2024 - Aandeelhouders en bestuurders van vennootschappen hebben het recht om geïnformeerd te worden omtrent de gang van zaken binnen de vennootschap. Dit spr...

Lees meer