Terug

Wanbetalers. Elke ondernemer wordt er wel eens met geconfronteerd. De betalingsachterstand die daardoor ontstaat tast mogelijks de cashflow van uw onderneming aan. Het invorderen van uw schuldvorderingen voor de rechtbank is vaak tijdrovend en dikwijls wordt de afweging gemaakt tussen de kosten van de procedure en de baten.

Teneinde tegemoet te komen aan de maatschappelijke nood aan een moderne en efficiëntere invordering van schulden, werd met de Potpourri I wet een nieuwe procedure ingevoerd die het mogelijk maakt om niet-betwiste schulden tussen handelaren sneller te innen. Deze procedure – ook wel IOS-procedure (Invordering Onbetwiste Schulden) genoemd – is een louter administratieve procedure die u toelaat om een uitvoerbare titel te bekomen via de gerechtsdeurwaarder op korte termijn en tegen een beperkte kostprijs.

De nieuwe procedure is in werking getreden op 2 juli 2016.

TOEPASSINGSVOORWAARDEN

De nieuwe invorderingsprocedure kan enkel gebruikt worden voor niet-betwiste schuldvorderingen die een vaststaande en opeisbare geldsom tot voorwerp hebben. Zodra er een minimale betwisting voorligt, kan de procedure niet worden aangewend. Via de invorderingsprocedure kunnen, naast het factuurbedrag, ook de invorderingskosten en de wettelijke verhogingen bij de schuldenaar verhaald worden. De factuur kan bovendien verhoogd worden met interesten en een schadebeding, voor zover beide posten samen beperkt worden tot maximaal 10 % van het factuurbedrag.

Verder geldt de procedure enkel voor schuldvorderingen tussen handelaren. Volgens de bewoording van de wet moeten zowel de schuldeiser als de schuldenaar een inschrijving hebben in de Kruispuntbank van Ondernemingen en moet de schuld zijn aangegaan in een professionele context. Voor de invordering van uw schuldvordering lastens een particulier, zal u zich bijgevolg nog steeds tot de rechtbank moeten wenden.

Ten slotte zijn er nog een aantal bijkomende uitsluitingen in de wet opgenomen zoals schuldvorderingen lastens publieke overheden etc.

VERLOOP VAN DE INVORDERINGSPROCEDURE

De invorderingsprocedure verloopt in vier fases:

FASE 1: de voorbereiding door de advocaat

Uw raadsman dient vooreerst na te gaan of de schuldvordering al dan niet voldoet aan alle voorwaarden die door de wet gesteld worden. Indien voldaan, maakt de advocaat het dossier over aan de gerechtsdeurwaarder met instructie om de IOS-procedure op te starten.

FASE 2: betekening aanmaning tot betaling door de gerechtsdeurwaarder

De gerechtsdeurwaarder gaat vervolgens over tot betekening van een aanmaning tot betaling. De aanmaning bevat onder meer een duidelijke opgave van het verschuldigd bedrag.

Vanaf de betekening van de aanmaning, start een termijn van één maand waarbinnen de schuldenaar kan reageren. De schuldenaar kan op diverse manieren reageren:

  • De schuldenaar gaat spontaan over tot betaling van de schuldvordering. Mits integrale betaling wordt de invorderingsprocedure beëindigd.
  • De schuldenaar vraagt afbetalingstermijnen. Wanneer de schuldeiser en de schuldenaar het eens raken over de betalingsfaciliteiten, zal de invorderingsprocedure een einde nemen. De schuldeiser is evenwel niet verplicht om op het verzoek tot afbetalingstermijnen in te gaan. Indien geen akkoord wordt bereikt, zal de invorderingsprocedure worden verdergezet.
  • De schuldenaar reageert niet. De invorderingsprocedure zal worden verdergezet middels fase 3.
  • De schuldenaar betwist de schuld. Wanneer de schuldenaar de schuldvordering betwist, dient hij daartoe het antwoordformulier dat bij de aanmaning is gehecht, in te vullen en terug aan de gerechtsdeurwaarder te bezorgen. In deze omstandigheden is er geen sprake meer van een onbetwiste schuld, hetgeen nochtans een essentiële voorwaarde is, zodat de IOS-procedure een einde neemt. De schuldeiser zal bijgevolg zijn schuld via de gerechtelijke weg moeten invorderen.

FASE 3: proces-verbaal van niet-betwisting

Enkel wanneer de schuldenaar uitdrukkelijk geen betwisting voert, niet reageert of indien er geen akkoord wordt bereikt omtrent een afbetalingsplan, zal fase 3 een aanvang nemen.

Ten vroegste acht dagen na het verstrijken van de betaaltermijn van één maand stelt de gerechtsdeurwaarder een proces-verbaal van niet-betwisting op.

FASE 4: uitvoerbaarverklaring

Het proces-verbaal wordt een uitvoerbare titel die kan worden aangewend om verder maatregelen van tenuitvoerlegging (bv. beslag) te nemen.

CONCLUSIE

Met de IOS-procedure reikt de wetgever de hand om niet-betwiste schulden op een snelle en efficiënte manier te innen, tegen een relatief lage kostprijs.

Dit moet evenwel enigszins genuanceerd worden. Vooreerst dienen de gevorderde interesten en het schadebeding samen beperkt te worden tot 10% van het factuurbedrag, ongeacht of er conventioneel een hoger percentage voorzien is. Hierdoor wordt de schuldeiser verplicht om zijn conventionele schuldvordering te beperken. Verder bestaat ook het risico op tijdsverlies. Wanneer immers de schuldenaar plots de schuldvordering betwist, zal de schuldeiser alsnog via de gerechtelijke weg moeten invorderen en heeft hij in die omstandigheden alleen maar tijd verloren.

DELEN:

Recent nieuws

Newsflash

De oprichting van een gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en bescherming op het werk: binnenkort eenvoudiger voor kleine groepen van werkgevers

07/05/2024 - Op 2 mei 2024 werd een koninklijk besluit (KB) tot wijziging van de codex over het welzijn op het werk gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Het KB...

Lees meer
Voorkomen van conflicten in vennootschappen website

Voorkomen van conflicten in vennootschappen

02/05/2024 - Goede afspraken maken goede vrienden Hét instrument bij uitstek in het kader van het voorkomen van conflicten in vennootschappen is de aandeelhouderso...

Lees meer