Terug

Betalingsachterstand bij contractpartners kan een ernstige bedreiging vormen voor de liquiditeit van tal van ondernemingen. Vooral KMO’s zijn hier vaak het slachtoffer van. Met de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties werd door de wetgever een regime in het leven geroepen om ondernemingen te beschermen tegen professionele medecontractanten die het niet nauw nemen met hun betalingsverplichtingen.

Deze wet wordt met ingang van 1 februari 2022 aangescherpt. De wetgever voerde enkele fundamentele wijzigingen door met het oog op een nog betere bescherming voor ondernemingen die moeilijkheden ondervinden door het betalingsgedrag van hun professionele medecontractanten.

Wij zetten de belangrijkste nieuwigheden voor u op een rij.

De gehandhaafde basisprincipes

Voor zover geen andersluidende contractuele afspraken worden gemaakt, moeten B2B facturen worden betaald binnen een betalingstermijn van 30 kalenderdagen, te rekenen, vanaf:

  • de ontvangst van de factuur; of
  • de ontvangst van de goederen of diensten, voor zover de datum van de ontvangst van de factuur niet vaststaat of indien de factuur eerder werd ontvangen dan de levering van de goederen of diensten.

Blijft de schuldenaar in gebreke om de betaling van een factuur te voldoen, dan heeft de schuldeiser van rechtswege en zonder ingebrekestelling, recht op betaling van interesten aan 8% en een forfaitaire vergoeding van 40,00 EUR, te vermeerderen met bewezen invorderingskosten.

Deze principes blijven ook na 1 februari 2022 gehandhaafd.

Wat wijzigt er op 1 februari 2022?

Maximale betalingstermijn van 60 kalenderdagen

Tot voor kort kon van de voormelde wettelijke betalingstermijn van 30 kalenderdagen onbeperkt contractueel afgeweken worden. Deze contractuele vrijheid wordt met ingang van 1 februari 2022 aan banden gelegd. De wet staat een contractuele afwijking toe, op voorwaarde dat de betalingstermijn niet meer dan 60 kalenderdagen bedraagt. Bedingen die voorzien in een betalingstermijn van meer dan 60 kalenderdagen worden voor niet geschreven gehouden.

Deze maximale betalingstermijn van 60 kalenderdagen gold reeds voor B2B facturen waarbij de schuldeiser een KMO was en de schuldenaar niet, maar wordt nu uitgebreid tot alle handelstransacties die worden beheerst door het Belgische recht, ongeacht de grootte van de betrokken ondernemingen.

Mogelijke ontsnappingsroutes worden afgesloten

Door grote ondernemingen worden vaak diverse mechanismes ingebouwd om de betalingstermijn zo lang mogelijk te rekken. Zo wordt o.m. een ruime contractuele verificatie- of controletermijn overeengekomen, wordt de ontvangstdatum van de factuur contractueel bepaald, wordt door de schuldenaar informatie achtergehouden zodat de schuldeiser niet meteen een factuur kan uitreiken…

Dergelijke achterpoortjes worden met ingang van 1 februari 2022 afgesloten:

  • het zal niet langer mogelijk zijn om een contractuele regeling te treffen omtrent de ontvangstdatum van de factuur;
  • contractueel overeengekomen verificatie- of controletermijnen maken voortaan integraal deel uit van de effectieve betalingstermijn, die beperkt blijft tot maximaal 60 kalenderdagen;
  • een schuldenaar is voortaan verplicht om ten laatste bij de levering van de goederen of diensten de noodzakelijke informatie te verstrekken die facturatie toelaat.

Zijn uw algemene aan- en verkoopvoorwaarden reeds bijgewerkt?

De hierboven besproken wijzigingen treden in werking op 1 februari 2022 en zullen vanaf dan van toepassing zijn op alle lopende overeenkomsten. U doet er dus goed aan om uw algemene aan- of verkoopvoorwaarden na te zien en om deze zo nodig bij te werken in functie van de gewijzigde regelgeving.

Twijfelt u of uw algemene aan- of verkoopvoorwaarden aan deze gewijzigde regelgeving voldoen? Wenst u bijstand bij de revisie van uw algemene aan- of verkoopvoorwaarden? Aarzel dan niet om ons te contacteren en wij helpen u graag verder

DELEN:

Recent nieuws

Aansprakelijkheid onderaannemer illegale tewerkstelling hr advocaat kortrijk website

Verhoogde zorgvuldigheidsplicht inzake de ketenaansprakelijkheid

04/12/2023 - Reeds in april 2023 stelde de Vlaams Minister van Werk een nieuw decreet voor dat een einde moet maken aan illegale tewerkstelling bij buitenlandse on...

Lees meer
Flitscontroles december vleessector sociale inspectie HR advocaat kortrijk website

Flitscontroles sociale inspectiediensten: vleessector

30/11/2023 - Bent u als ondernemer actief in de vleessector? Een gewaarschuwd ondernemer is er 2 waard want in de maand december ligt de focus van de sociale inspe...

Lees meer