Terug

De grote vrijheid om contractuele afspraken te maken gecombineerd met de vele aanvullende algemene regels om op terug te vallen, maken van de BV een populaire keuze voor (startende) ondernemers. De belangrijkste aandachtspunten bij een BV voor een (startende) ondernemer zijn de volgende:

 • de oprichting van een BV vereist een bezoek aan de notaris;
 • de BV kan door één persoon worden opgericht;
 • als oprichter verbindt u zich tot een inbreng, die geen absolute ondergrens kent (een inbreng van 1 EUR kan volstaan);
 • u kan een inbreng doen van nijverheid, dit wil zeggen dat u uw arbeid of diensten als oprichter kan inbrengen in de vennootschap in ruil voor aandelen;
 • in een BV is de aansprakelijkheid van de aandeelhouders beperkt tot hun inbreng. Schuldeisers kunnen in principe geen aanspraak maken op het privévermogen van de aandeelhouders. Op dat principe is er echter een uitzondering voor de oprichters van de BV die onderworpen zijn aan de oprichtersaansprakelijkheid. Dit betreft onder meer de situatie waarin de BV binnen de eerste drie jaar na haar oprichting failliet gaat én het aanvangsvermogen van de BV bij de oprichting kennelijk ontoereikend was voor de normale uitoefening van de voorgenomen bedrijvigheid over ten minste twee jaar. Om dat te beoordelen, zal worden teruggegrepen naar het financieel plan dat u bij de oprichting van de vennootschap aan de notaris bezorgde;
 • de BV heeft in principe een besloten karakter: de aandelen van de BV zijn normaal gezien steeds op naam en de mogelijkheden om de aandelen van de BV over te dragen zijn, tenzij de statuten anders bepalen, beperkt. Als aandeelhouder van een BV kan u m.a.w. voorzien in een soepelere overdrachtsregeling, waardoor de BV in de praktijk zowel een besloten als een open vorm kan aannemen;
 • in de BV is er een grote flexibiliteit om de rechten verbonden aan de aandelen te moduleren, mits de vennootschap steeds minstens één aandeel uitgeeft en minstens één aandeel met stemrecht heeft;
 • er kunnen in de BV ook andere categorieën van effecten dan aandelen worden uitgegeven zoals obligaties en inschrijvingsrechten maar er kan enkel aan aandelen stemrecht toekomen;
 • verder is het in de BV ook mogelijk om de winstrechten te moduleren mits niet de gehele winst wordt toegekend aan een aandeelhouder of een aandeelhouder elke deelname in de winst wordt ontzegd;
 • de BV kent een lichtere bestuursregeling dan de NV. De wet bepaalt dat de BV wordt bestuurd door één of meer bestuurders. In dit laatste geval kan worden voorzien dat de bestuurders een collegiale raad van bestuur vormen. Het is ook mogelijk om te voorzien in een orgaan van dagelijks bestuur;
 • iedere uitkering door een BV is onderworpen aan een dubbele test, de netto-actief of balanstest én de liquiditeitstest, dit om de positie van schuldeisers te beschermen naar aanleiding van de afschaffing van het kapitaalbegrip in de BV sedert de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen;
 • in de BV kan in de statuten de mogelijkheid worden opgenomen van uittreding of uitsluiting van een aandeelhouder ten laste van het vennootschapsvermogen door middel van uitbetaling van een scheidingsaandeel.

Kortom, de besloten vennootschap is een flexibele vennootschapsvorm die slechts een lichte financiële inspanning vereist van de oprichters/aandeelhouders, wat bijdraagt tot haar toegankelijkheid. De oprichtersaansprakelijkheid gekoppeld aan het financieel plan en de dubbele uitkeringstest dienen als bescherming tegen een al te ondoordachte oprichting en uitkeringen in de BV.

Wenst u meer te weten over de besloten vennootschap of advies over welke vennootschapsvorm het meest geschikt is voor uw onderneming, neem dan contact op met Trees Vuylsteke, Maude Mertens of Klaas Vanneste die hun kennis en ervaring graag voor u inzetten.

DELEN:

Recent nieuws

De geschillenregeling website

De vennootschapsrechtelijke echtscheiding

28/06/2024 - Indien een conflict in een vennootschap zodanig groot is dat geen enkele samenwerking tussen de betrokken aandeelhouders meer mogelijk is, kan de gesc...

Lees meer
Voorlopig bewindvoerder website

De aanstelling van een voorlopig bewindvoerder of mandataris ad hoc

17/06/2024 - In een vorige editie van deze reeks stonden we kort stil bij de mogelijkheden om besluiten van een vennootschapsorgaan (het bestuursorgaan, de algemen...

Lees meer