Terug

Namaak berooft ondernemingen van de vruchten van hun investeringen op het vlak van onderzoek en ontwikkeling, innovatie en marketing. Daarom gaan veel ondernemingen op zoek naar bescherming voor de resultaten van deze investeringen. Intellectuele eigendomsrechten kunnen hier een oplossing bieden, maar niet elke creatie of elk concept voldoet aan de beschermingsvoorwaarden. Bovendien heeft een onderneming soms meer baat bij een geheimhouding, dan een publiekmaking waarvan de bescherming beperkt is in de tijd.

De wet van 30 juli 2018

Hoewel de economische en commerciële waarde van deze zogenaamde bedrijfsgeheimen zeer groot is, bestond er tot voor kort nog geen juridische bescherming. Hierdoor werd de oneerlijke concurrentie gevoed en de innovatie in de markt afgeremd. Als er al enige bescherming werd geboden, was deze bovendien strikt nationaal, waardoor het wetgevend landschap sterk versnipperd was.

Onder impuls van de Europese Unie (richtlijn (EU) 2016/943 betreffende de bescherming van niet-openbaar gemaakte knowhow en bedrijfsinformatie) heeft België op 30 juli 2018 een wet uitgevaardigd op basis waarvan actiemogelijkheden worden aangeboden om een doeltreffende rechtsbescherming van de bedrijfsgeheimen te verzekeren. Bovendien is de bescherming die geboden wordt overal in de Europese Unie minimaal gelijk.

De term bedrijfsgeheim

Bedrijfsgeheimen omvatten de knowhow van een onderneming, de fabrieks- of zakengeheimen of bepaalde andere informatie van een onderneming die geheim is en die daarom een commerciële waarde heeft. Denk maar aan productieprocessen, klanten- of leveranciersinformatie, formules, financiële documenten, algoritmes, samenstellingen, …

Om onder de wettelijk beschermde term van de “bedrijfsgeheimen” te vallen, moet de informatie noodzakelijk geheim zijn, d.i. niet publiek gekend. Hiervoor moet de titularis beschermingsmaatregelen nemen zoals bijvoorbeeld een geheimhoudingsclausule, of de implementatie van fysieke of virtuele beveiligingsmechanismen. Het belang van de klassieke geheimhoudingsovereenkomst (of “NDA”) is derhalve alleen maar groter geworden.

Uniforme actiemiddelen

De nieuwe wet biedt de mogelijkheid aan de titularis van een bedrijfsgeheim om op te treden tegen het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken of openbaar maken ervan door een derde. Het kan bijvoorbeeld gaan om een (ex-)werknemer die bepaalde geheimen kopieert en meeneemt of de situatie waarin uw contractspartij een inbreuk pleegt op een geheimhoudingsovereenkomst.

Dankzij de nieuwe wet kan niet enkel tegen de effectieve inbreukmaker worden opgetreden, maar ook tegen de derde-verkrijger van het bedrijfsgeheim. Hier stelt zich wel de voorwaarde dat de derde-verkrijger op het moment van de verkrijging, het gebruik of de openbaarmaking, kennis had of moest hebben van het onrechtmatig karakter. Wanneer een bedrijfsgeheim wordt ontdekt door reverse engineering is er geen onrechtmatigheid aan verbonden.

Via verschillende procedures kan de houder van bedrijfsgeheimen maatregelen verzoeken ingeval van een inbreuk. De voornaamste procedure is de stakingsvordering, een zeer efficiënte procedure om tot een snelle oplossing te komen. De rechter kan allerhande maatregelen opleggen. Vanzelfsprekend kan de rechter de staking bevelen van het onrechtmatig verkrijgen, gebruik of openbaarmaking. De rechter kan ook veel verder gaan en een verbod opleggen op het verhandelen of produceren van inbreukmakende producten, de terugroeping en/of vernietiging bevelen van inbreukmakende producten, de vernietiging bevelen van documentatie of materiaal die bedrijfsgeheimen bevatten, enz.

Naast dit alles kan in een procedure ten gronde ook een schadevergoeding gevorderd worden voor de geleden schade.

De nieuwe wet voorziet daarenboven in een regeling m.b.t. de vertrouwelijkheid tijdens gerechtelijke procedures. Tegenwoordig zijn ondernemingen nog terughoudend om juridische stappen te ondernemen bij een inbreuk op de bedrijfsgeheimen. Zij vrezen immers dat de vertrouwelijke bedrijfsinformatie net door de rechtbankprocedure openbaar zal worden gemaakt. De rechter beschikt vanaf nu over de mogelijkheid om vertrouwelijkheidsmaatregelen uit te spreken. Het kan gaan om een beperkt inzagerecht van vertrouwelijke documenten voor een begrensd aantal personen, een beperking van de openbaarheid van de zitting of een vertrouwelijke en een niet-vertrouwelijke versie van het vonnis.

Wij raden in het licht van deze nieuwe wet nog meer dan vroeger aan om waar nodig geheimhoudingsovereenkomsten te sluiten of andere beschermende maatregelen te nemen. Daarenboven is het aangewezen om even stil te staan bij de wijze waarop intern in de onderneming moet worden omgegaan met bedrijfsgevoelige informatie en om een aantal richtlijnen uit te vaardigen rond het gebruik of de openbaarmaking ervan.

DELEN:

Recent nieuws

De geschillenregeling website

De vennootschapsrechtelijke echtscheiding

28/06/2024 - Indien een conflict in een vennootschap zodanig groot is dat geen enkele samenwerking tussen de betrokken aandeelhouders meer mogelijk is, kan de gesc...

Lees meer
Voorlopig bewindvoerder website

De aanstelling van een voorlopig bewindvoerder of mandataris ad hoc

17/06/2024 - In een vorige editie van deze reeks stonden we kort stil bij de mogelijkheden om besluiten van een vennootschapsorgaan (het bestuursorgaan, de algemen...

Lees meer