Terug

Expertises:

Ten gevolge van het interprofessioneel akkoord 2023-2024 worden de relance-uren opnieuw ingevoerd. Vanaf juli 2023 tot en met juni 2025 zal het aldus weer mogelijk zijn om 120 bijkomende vrijwillige overuren te laten presteren.

Terugblik

De relance-uren werden oorspronkelijk ingevoerd tijdens de Covid-19-pandemie. De covidcrisis zorgde in cruciale sectoren namelijk tot een vermeerdering van werk. Om daaraan het hoofd te bieden, bood de overheid aan de werkgevers in deze sectoren de mogelijkheid om 120 bijkomende vrijwillige overuren te laten presteren. Deze relance-uren kwamen toen bovenop het reeds bestaande jaarlijkse basiscontingent van vrijwillige overuren (120uren), weliswaar in hun totaliteit geplafonneerd tot 220 vrijwillige overuren op jaarbasis

Relance-uren 2023-2025

Bij wet van 31 juli 2023 tot uitvoering van het afsprakenkader in het kader van de interprofessionele onderhandelingen voor de periode 2023-2024 heeft de wetgever voorzien in de herinvoering van de relance uren.

Werkgevers kunnen de 120 relance-uren laten presteren tijdens elk van volgende periodes:

  • vanaf 1 juli 2023 tot en met 31 december 2023;
  • van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024;
  • van 1 januari 2025 tot en met 30 juni 2025.

In 2024 is het aldus mogelijk om vanaf 1 januari aanspraak te maken op de 120 relance-uren. Om toepassing te maken van deze relance uren gelden evenwel hiernavolgende voorwaarden:

  1. De werkgever moet een schriftelijke overeenkomst sluiten met de werknemer. Deze schriftelijke overeenkomst geldt voor maximum 6 maanden, maar kan zo vaak als partijen wensen verlengd worden. De overeenkomst moet uitdrukkelijk en voorafgaandelijk aan de prestatie van de relance-uren gesloten worden.
  2. De relance-uren mogen de grens van 11uur/dag en 50uur/week niet overschrijden. Daarnaast moet er ook rekening gehouden worden met de Europese grens van de arbeidstijd; de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur mag over een periode van 4 maanden niet meer bedragen dan 48uur/week.
  3. De relance-uren vormen geen uitzondering op het verbod op nachtwerk, werk op zondag of een feestdag. Hiervoor is een andere wettelijke toelating nodig.
  4. Deeltijdse werknemers kunnen alleen relance-uren presteren wanneer zij de normale dagelijkse (9uur) of wekelijkse (in principe 38uur) grenzen overschrijden die gelden voor hun voltijdse collega’s.
  5. Er is geen overloon verschuldigd voor relance-uren.
  6. Relance-uren worden uitbetaald tegen het normale tarief (100%) en worden aldus niet ingehaald.
  7. Het jaarlijkse plafond van 220 vrijwillige overuren, zijnde de som van het basiscontingent aan vrijwillige uren en het aanvullende contingent van 120 relance uren, mag in elk geval niet worden overschreden In dat opzicht kan er nooit ‘een saldo’ van vrijwillige overuren (basiscontingent + aanvullend contingent) overgeheveld worden naar het volgende jaar.

Fiscale en sociale vrijstelling

De relance-uren zijn zowel voor de werkgever als de werknemer interessant aangezien ze zonder loontoeslag, RSZ-bijdragen, bedrijfsvoorheffing en personenbelasting worden uitbetaald. Het brutoloon voor de relance-uren krijgen de werknemers immers netto uitbetaald. Dit is tevens ook de totale loonkost voor de werkgever.

De belastingvrijstelling geldt echter enkel als het loon voor de gepresteerde relance-uren niet hoger is dan het loon dat voor desbetreffende uren zou verschuldigd zijn indien er geen sprake was van overwerk. Indien de werkgever aldus een overloon betaalt, worden de relance-uren alsnog belast.

Relance uren compatibel met fiscaalgunstige overuren

Wij benadrukken dat het contingent aan 120 relance uren perfect combineerbaar is met het fiscaal gunstregime van 180 overuren per jaar en aldus in 2024 ten belope van 300 overuren fiscaal voordelige overuren kunnen worden gepresteerd.

Ook in 2024 is het dus mogelijk om als werkgever relance-uren toe te passen en in te voeren binnen de onderneming. Het is in dat opzicht van belang dat de contouren en voorwaarden waarbinnen deze relance uren kunnen worden ingevoerd, steeds worden gerespecteerd ten aanzien van elke werknemer.

DELEN:

Recent nieuws

Nietigheid website

Nietigheid van besluiten in een vennootschap

14/06/2024 - De raad van bestuur/bestuursorgaan en de algemene vergadering zijn essentiële organen voor de werking van een vennootschap. Hoe deze organen hun beslu...

Lees meer
Informatierechten website

De informatierechten van de aandeelhouder en bestuurder

07/06/2024 - Aandeelhouders en bestuurders van vennootschappen hebben het recht om geïnformeerd te worden omtrent de gang van zaken binnen de vennootschap. Dit spr...

Lees meer