DLPA Advocaten

Onze expertise

Vennootschapsrecht, fusies en overnames

arrow-green.svg

Vennootschapsrecht, fusies en overnames

DLPA heeft een ruime ervaring in en een grondige kennis van het vennootschapsrecht. Wij adviseren u in uw keuze voor de juiste vennootschapsvorm, bij de redactie van uw statuten en bij het opstellen van aandeelhoudersovereenkomsten.

 

Wij begeleiden u bij de voorbereiding van een proces van overdracht of overname van een onderneming en het uitvoeren van een due diligence onderzoek. Daarbij kan u rekenen op onze allround kennis en ervaring op alle vlakken van het vennootschapsrecht. Wij ondersteunen u bij voor het voeren van onderhandelingen, het opstellen van sluitende contracten en het voeren van procedures in geval de overeenkomst niet gerespecteerd wordt.

 

Ook bij geschillen inzake aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen, geschillen tussen aandeelhouders en andere vennootschapsconflicten verlenen wij advies en bijstand.

 

Binnen de schoot van familiebedrijven adviseren wij u onder andere inzake opvolging, deugdelijk bestuur, governance van de familie en conflicten tussen aandeelhouders.

Contactpersonen binnen deze expertise:

Chris Declerck

Arnoud Declerck

Trees Vuylsteke

Maude Mertens

Emily Van Damme

Klaas Vanneste

Handelsrecht

arrow-green.svg

Handelsrecht

Handelscontracten vormen de kern van elke commerciële activiteit. Wij verlenen advies en bijstand inzake nationale en internationale handelscontracten, in alle domeinen waar u als ondernemer mee geconfronteerd wordt, zowel B2B als B2C: aan- en verkoop, huurrecht en handelshuur, aannemingscontracten, management, leasing, financiële contracten, franchising, agentuur, concessie, licentieovereenkomsten, zekerheidsovereenkomsten, verkoop van uw handelszaak, algemene aan- of verkoopvoorwaarden, …

 

Het DLPA-team telt vurige pleiters en bekwame onderhandelaars.  Wij staan u met raad en daad bij voor de redactie van contracten. Wij begeleiden u bij onderhandelingen en vertegenwoordigen u voor rechtbanken of arbitragecolleges.

Contactpersonen binnen deze expertise:

Bernard Leterme

Arnoud Declerck

Piet Lombaerts

Maude Mertens

Séverine Vermeire

Emily Van Damme

Klaas Vanneste

Arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht

arrow-green.svg

Arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht

DLPA behandelt alle materies die betrekking hebben op human resources en biedt een ruime dienstverlening inzake alle juridische HR-vraagstukken.

 

U kunt bij ons terecht voor het onderhandelen en opstellen van arbeidscontracten, arbeidsreglementen, cao’s en contracten inzake loonoptimalisatie.

 

Wij adviseren en begeleiden u bij alle arbeidsrechtelijke aspecten inzake overdracht van ondernemingen en herstructureringen, stakingen, sociale overlegorganen, grensoverschrijdende tewerkstelling, detachering, internationale samenwerking, privacy op het werk en uitzendarbeid. In het bijzonder staan wij u bij wanneer u geconfronteerd wordt met een sociale inspectie.

 

We kunnen daarom werkgevers, werknemers, zelfstandigen en ambtenaren bijstaan binnen alle takken van het arbeidsrecht en het socialezekerheidsrecht en dit zowel voor advies als procesvoering.

Contactpersonen binnen deze expertise:

Bernard Leterme

Wouter Derveaux

Bram Delbecke

Contactpersonen binnen deze expertise:

Administratief recht, ruimtelijke ordening en milieurecht

arrow-green.svg

Administratief recht, ruimtelijke ordening en milieurecht

DLPA Advocaten ondersteunt ondernemingen, overheidsinstanties en particulieren bij vragen en geschillen binnen het publiek en administratief recht. In het bijzonder zijn wij onderlegd in overheidsopdrachten, ruimtelijke ordening, stedenbouw en milieurecht. Zo kan ons kantoor u bijstaan bij discussies en geschillen over diverse omgevingsvergunningen, bouwmisdrijven, onteigening, onroerend erfgoed, enz.

 

Ons advocatenkantoor heeft binnen deze materie ervaring in het voeren van procedures voor zowel burgerlijke rechtbanken als administratieve rechtscolleges, zoals onder meer de Raad van State, de Raad voor Vergunningsbetwistingen en de provinciale deputaties.

Contactpersonen binnen deze expertise:

Arnoud Declerck

Séverine Vermeire

Intellectuele eigendom en marktpraktijken

arrow-green.svg

Intellectuele eigendom en marktpraktijken

Originele ideeën moeten op gepaste wijze beschermd worden. Wij bieden gespecialiseerde kennis en ervaring op het gebied van intellectuele eigendomsrechten: merkenrecht, auteursrecht, softwarerecht, modellenrecht, octrooirecht, bescherming van knowhow, …

 

Zowel voor de opmaak van contracten als voor het voeren van IT-procedures kan u op ons een beroep doen, zo onder meer bij beslag inzake namaak, stakingsprocedures en vorderingen tot schadevergoedingen. Wij werken daarbij nauw samen met de toonaangevende merken- en octrooikantoren.

 

Ook op het vlak van marktpraktijken, waaronder afwerving van cliënteel of personeel, slechtmaking, reglementering inzake reclame en e-commerce, en consumentenbescherming kunnen wij u met onze ruime ervaring bijstaan, zowel inzake adviesverlening als voor het voeren van gerechtelijke procedures.

 

Tenslotte kan u bij ons terecht voor advies en begeleiding bij de implementatie van de verordening inzake gegevensbescherming (‘GDPR’).

Contactpersonen binnen deze expertise:

Trees Vuylsteke

Emily Van Damme

Privaat bouwrecht en aanneming

arrow-green.svg

Privaat bouwrecht en aanneming

DLPA Advocaten adviseert en begeleidt u in alle domeinen van het bouwrecht.Dit doen wij ook in uw relatie met hoofdaannemers, projectontwikkelaars, bouwheren, onderaannemers, architecten, ingenieurs, veiligheidscoördinatoren, vastgoedmakelaars en verzekeraars.

 

Wij begeleiden u bij het opstellen van contracten, het voeren van onderhandelingen, het bemiddelen bij geschillen en het voeren van procedures, zowel vóór, tijdens als na het uitvoeren van bouwprojecten.

Contactpersonen binnen deze expertise:

Arnoud Declerck

Piet Lombaerts

Séverine Vermeire

Emily Van Damme

Sociaal strafrecht en arbeidsongevallenrecht

arrow-green.svg

Sociaal strafrecht en arbeidsongevallenrecht

DLPA heeft een bijzondere ervaring op het vlak van het sociaal strafrecht en kan u als onderneming, zaakvoerder, bestuurder of werknemer adviseren en bijstaan in materies van inbreuken op de arbeidsduurreglementering, grensoverschrijdend gedrag, sociale fraude en detacheringsfraude.

 

Wij hebben een bijzondere expertise op het vlak van inbreuken op de regelgeving inzake welzijn op het werk en kunnen uw belangen passend behartigen wanneer u geconfronteerd wordt met een ernstig arbeidsongeval.

 

Wij verlenen advies, kunnen u bijstaan vanaf de onderzoeksfase en behartigen uw belangen voor de strafrechtbanken of wanneer administratieve sancties dreigen.

Contactpersonen binnen deze expertise:

Bernard Leterme

Wouter Derveaux

Bram Delbecke

Distributierecht

arrow-green.svg

Distributierecht

Onze advocaten adviseren en begeleiden u bij het opzetten van een nationaal of internationaal distributiesysteem. Wij helpen u om de juiste keuze te maken: handelsagentuur, franchising, exclusieve of selectieve distributie.

 

Ook bij de redactie van op maat gemaakte contracten met sluitende clausules zetten wij onze kennis en ervaring in.  

 

Daarnaast staan wij u bij inzake betwistingen die gepaard gaan met de uitvoering of beëindiging van deze overeenkomsten, al dan niet voor de rechtbank

Contactpersonen binnen deze expertise:

Bernard Leterme

Overheidsopdrachten

arrow-green.svg

Overheidsopdrachten

Ons team staat u bij gedurende het volledig traject van overheidsopdrachten van werken, leveringen en diensten, en dit voor alle gunningswijzen: van aanbesteding tot offerteaanvraag, onderhandelingsprocedure en concurrentiedialoog.

 

Daarnaast leggen wij ons ook toe op concessieovereenkomsten en overeenkomsten van publiek-private samenwerking.

 

U kan bij ons terecht voor adviesverlening, het voeren van onderhandelingen met de overheid en voor bijstand bij geschillen aangaande de uitvoering van een opdracht. Wij begeleiden u bij het voeren van procedures voor de Raad van State met het oog op de schorsing en vernietiging van onrechtmatige gunningsbeslissingen of voor de burgerlijke rechtscolleges voor het bekomen van een schadevergoeding.

Contactpersonen binnen deze expertise:

Piet Lombaerts

Séverine Vermeire

Contactpersonen binnen deze expertise:

Herstructurering en insolventie, invorderingen

arrow-green.svg

Herstructurering en insolventie, invorderingen

Wanneer u geconfronteerd wordt met financiële moeilijkheden of wanneer wanbetaling bij uw klant of leverancier dreigt, stellen wij onze jarenlange ervaring als faillissementscurator, als vereffenaar van vennootschappen in vereffening of als raadsman van ondernemingen onder WCO (Wet voor de Continuïteit van Ondernemingen) ter beschikking.

 

We begeleiden u in het kader van een reorganisatie, treden kordaat op om betaling van uw openstaande vorderingen te bekomen, coördineren de te nemen beslagmaatregelen en adviseren u bij de keuze van de aangewezen procedure om een turnaround te realiseren. Ook voor de invulling van de sociaalrechtelijke componenten hebben wij een team ter beschikking.

 

We onderhouden uitstekende relaties met de leidende revisoren- en accountantskantoren en streven er steeds naar om via een gecoördineerde samenwerking met uw financiële adviseurs maatwerk af te leveren.

Contactpersonen binnen deze expertise:

Chris Declerck

Trees Vuylsteke

Maude Mertens

Emily Van Damme

Klaas Vanneste

Contactpersonen binnen deze expertise:

Ondernemingsstrafrecht

arrow-green.svg

Ondernemingsstrafrecht

Wij geven advies en verlenen bijstand aan ondernemingen, bestuurders, werknemers of slachtoffers inzake alle aspecten van het ondernemingsstrafrecht, waaronder financieel-economische misdrijven zoals misbruik van vennootschapsgoederen of valsheid in geschriften, witwasmisdrijven, strafrechtelijke aansprakelijkheid van rechtspersonen, fiscaal strafrecht, faillissementsmisdrijven ....

 

Zowel tijdens de fase van het gerechtelijk onderzoek als bij de verdediging voor de strafrechtbanken staan wij u bij.

Contactpersonen binnen deze expertise:

Bernard Leterme

Maude Mertens

Klaas Vanneste

Arbitrage en bemiddeling

arrow-green.svg

Arbitrage en bemiddeling

Procederen is voor ons een middel, geen doel op zich. Als het kan, proberen wij de beste oplossing te vinden via een minnelijke schikking. Bij het voeren van onderhandelingen en het opstellen van dadingsovereenkomsten ondersteunen wij u.

 

Is een procedure onvermijdelijk, dan staan al onze advocaten klaar om voor alle nationale rechtbanken en arbitragecolleges te procederen. Wij zijn een geduchte maar gerespecteerde tegenstander. Ook tijdens de procedure houden wij uw belangen voor ogen, en zoeken we samen met u naar het meest aangewezen proceduretraject. In het belang van u, onze cliënt.

 

Ons team telt bovendien een erkend bemiddelaar in handelszaken. Als neutraal persoon probeert zij om de dialoog tussen partijen te herstellen, door te luisteren en een respectvolle communicatie te bevorderen.

 

Verder worden wij regelmatig gevraagd om als arbiter te zetelen.

Contactpersonen binnen deze expertise:

Chris Declerck

Trees Vuylsteke

Tuchtrecht

arrow-green.svg

Tuchtrecht

De gespecialiseerde advocaten van DLPA staan diverse beroepsgroepen, zoals advocaten, architecten, artsen, bedrijfsrevisoren en gerechtsdeurwaarders, bij wanneer zij geconfronteerd worden met mogelijke deontologische problemen en bij hun verdediging voor hun tuchtcolleges.

Contactpersonen binnen deze expertise:

Chris Declerck

Arnoud Declerck

Binnen elk van deze expertisedomeinen staat ons kantoor klaar om u bij te staan.

Inschrijven op onze nieuwsbrief

In onze nieuwsbrieven lichten wij de voor u relevante juridische actualiteit en belangrijke wetswijzigingen toe. Schrijf u hier in en blijf op de hoogte.